ارزیابی عوامل ساختاری و عملکرد تشکل های غیر دولتی زیست محیطی از دیدگاه اعضا: مورد مطالعه استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش که با هدف ارزیابی عوامل ساختاری و عملکرد تشکل­های غیر دولتی زیست محیطی انجام یافته است، از نوع توصیفی پیمایشی می­باشد. جامعه آماری آن شامل کلیه اعضای تشکل­های غیردولتی زیست محیطی استان خوزستان است (تعداد 359 نفر) که تعداد 90 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه­گیری طبقه­ای با انتساب متناسب، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی محتوایی تحقیق با نظرخواهی از  اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، مورد تایید قرار گرفت. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی مولفه­های در نظر گرفته شده جهت سنجش عوامل ساختاری شامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، امکانات مالی، یادگیری سازمانی و  رهبری، همبستگی مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد با عملکرد سازمانی داشتند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن است که متغیرهای فرهنگ سازمانی و امکانات مالی در مجموع 2/64 درصد از واریانس متغیر عملکرد سازمانی را تبیین می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Amini, F. (1999). Investigation of the role of environmental nongovernmental organizations in achieving Public participation in order to protect the environment and provide strategies to improve,  Master's thesis,  Department of Environment, Tehran university, (In Farsi)
 2. Allameh, M. & Moghadami, M. (2009). Investigating Relationship between organizational learning and organizational performance; the case of study: units the driving force of  Iran khodro company .  journal of administrative management, 10(1), 75-100 (In Farsi)
 3. Ahmadi, A. & Hajinejad, A. (2010). The environment destruction is obstacle for sustainable development. 4th international congress Islamic world Geographers.
 4. Abdel-Kader, M., & Billy, W. (2011). Performance Management in NGOs: Evidence from Kenya, available at: http://ssrn.com/abstract, pp1-33
 5. Chaharsogh Amin, H & Daraei, SH. (2002). Explaining the importance of NGOs in  Conservation, restoration, development and sustainable exploitation of natural resources. 55, 19-25. (In Farsi)
 6. Dukell, J., & Edet, G. (2012). Organizational culture as a determinant of Non-Governmental Organization performance: primer evidence from Nigeria. International Business and Management, 4(1), 66-75.
 7. Elenkov, D. (2000). Effects of leadership on organizational performance in Russian companies. Journal  Business  research 5, 467-480.
 8. Faghihi, A. A. & Paktinat , A.  (2006). Affecting factors of effectiveness of iran youth  non -governmental organizations and presentation a effective method.   Management extensional scientific journal , 3(3) (In Farsi)  
 9. Faham, E., Mokhtarnia, M., Darvish, A. K., & Rezvanfar, A. (2008). Member opinion of  non -governmental organizations natural resources about fields Participation in extension and development of natural resources. Iranian Agricultural Extension and Education Journal 3(2), 85-95. (In Farsi)
 10. Hedjazi, Y., & Arabi, F. (2009). Factors Influencing Non Government Organizations’ Participation in Environmental Conservation. International Journal of  Environmental Research, 3(1):129-13
 11. Kazemi, M.  (1999). Recognition of non-governmental organizations: designing conceptual model of efficient management of resources with the participation of NGOs. Administrative and Development Conference, 4-32. (In Farsi)
 12. Kuang Chi, H., Ren Yeh, H.  & Huei Yu,  C. (2008). The effects of transformation leadership, organizational culture, job satisfaction on the organizational performance in the non-profit organizations. International Journal of Business and Management, 427 – 440.
 13. Lahijanian , A. A., Arjmandi,  R., Moharramnejad,  N., & Jamshidi  Delju, M. (2010). Investigating structure and performance of environmental non- governmental organizations and their roles in civic development process in Tehran province. Environment technology and sciences, 12(3)  (In Farsi).
 14. Moghimi, S., & Alambeigi, A. (2012).  Organizational learning as the requirement of forming entrepreneurship in environmental non-governmental organizations (NGOs) in Iran.  International Journal of  Environmental Research, 6(2):409-416
 15. MacIndoe, H., & Barman, E. (2013).  Non profit and Voluntary Sector Quarterly How Organizational Stakeholders Shape Performance Measurement in Nonprofits: Exploring a Multidimensional Measure, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 42(4), 716 –738
 16. Namazi, M. B., Arjomandnia, A., mohtashami, H., akhtari, s. h., Abbas Gholizadeh, M.,  Motiee, N., Mohajerani,  M., & Mahdavi, H. (2000). Non-governmental organizations in the Islamic republic in Iran: a situation analysis. UNDP-Iran Technical papers. (In Farsi).
 17. Nasirpour, A., Gohari, M. R., & Moradi , S.( 2010). The relationship of centralization, organizational culture and performance indexes in teaching hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences, Acta Med Iran, 48(5), 326-31.
 18. Peterson, W., Gijsbers, G., & Wilks, M. (2003). An Organizational Performance Assessment System for Agricultural Research Organizations: Concepts, Methods, and Procedures, International Service for National Agricultural Research, pp 1-56
 19. Tavallaei, R. (2007). New approach to assessment of organizations performance. Journal Police human development. 4(12) ((In Farsi).
 20. Yilmaz, C. & Ergan., E. (2008). Organizational culture and firm effectiveness: An examination of relative effects of culture traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy. Journal of World Business,43 pp 290-306

Zehira, C., Ertosunb, O., Zehir, s.,  & Muceldilid, B. (2011). The effects of leadership styles and organizational culture over firm performance: multi-national companies in stanbul. procedia social and behavioral sciences ,24,  1460–1474 .