شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های کشاورزی (مطالعه موردی: پسته‌کاران شهرستان سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 --

چکیده

عرضه اعتبارات به کشاورزان به علت اهمیت اعتبارات در جهت تضمین کارایی فرآیند تولید ضروری است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی عوامل مؤثر بر تخصیص اعتبارات به فعالیت­های کشاورزی و عوامل مؤثر بر احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات دریافتی می­باشد. برای انجام این تحقیق 196 نفر از کشاورزان و مشتریانی که از بانک کشاورزی تسهیلات دریافت کردند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه و بررسی پرونده مشتریان طی سال­های 1389-1392 گردآوری شد. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت­های کشاورزی از مدل توبیت استفاده شد. بر اساس این مدل، در سطح اطمینان 95 درصد متغیرهای سن، سطح تحصیلات، تجربه، درآمد سالیانه فعالیت غیرکشاورزی و میزان اعتبار دریافتی با تخصیص اعتبارات به فعالیت­های کشاورزی رابطه مستقیم و معناداری دارند؛ در حالی که متغیر اندازه خانوار رابطه معکوسی با تخصیص اعتبارات به فعالیت­های کشاورزی دارد. همچنین، مدل­سازی احتمال عدم باز پرداخت اعتبارات دریافتی با استفاده از مدل لاجیت چندگانه انجام شد. در این مدل متغیرهای سن، تحصیلات، ارزش دارایی و درآمد ماهیانه متقاضی رابطه معکوس و متغیر جنسیت رابطه مستقیم و معناداری در سطح اطمینان 95 درصد با عدم احتمال باز پرداخت اعتبارات دارند. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. Azaripanah, Sh. & Falahshams, M. (2013). Investigating the relationship between probability of default and capital structure by KMV model. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(18), 85-96. (In Farsi)
 2.  Cheraghi, D. & Piroz, A. (2013). Factors affecting on agricultural credit allocation and constraint analyses of farmers in east azarbayjan province.  Agricultural Economics and Development. 22(86), 115-135. (In Farsi)
 3. Dahmarde, N., Shahraki, J., Sefodin, S. & Esfandiari, M. (2012).  Loan Customers Validation Using Credit Scoring model (Case Study : Sepah Bank Branches Zahedan).Management Research, 5(18), 135-152.(In Farsi)
 4. Ezedinma, Y., Anthony, F.O.C. & Onazi. A.O. (1995). Introduction to agriculture: British educational publishers (low price) books scheme. 15-16.
 5. Falahshams, M. & Mahdavirad, H. (2010). Validating Model and Risk Forecasting for Leasing Customers (Case Study: Iran Khodro Leasing Company), Economics Research, 12(44),213-234. (In Farsi)
 6. Greene, W. (2000). Econometrics analysis, 4th ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 7. Izadian, N. & Alinaghian., N. (2011).Identification effective factors on dividend by Logit Model. Journal of Financial Accounting Research, 3(1), 21-38. (In Farsi)
 8. John, K.M.k., Isaac, D.O. & Asuming-Brempong, S. (2012). Agricultural credit allocation and constraint, analyses of selected maize farmers in Ghana. British Journal of Economics Management & Trade, 2(4):353-374
 9. McDonald, J.F. & Moffi,  R.A. (1982). The uses of Tobit analysis. Review of economic and Statistics. 62: 318-321.
 10. Mohtashami, T. & Salami, H. (2007). Factors distinguishing low-risk legal customers from risk customers of the bank. Economics and Agricultural. 1(2), 383-396. (In Farsi)
 11. Oboh, V.U. & Ekpebu, I.D. (2011). Determinants of formal agricultural credit allocation to the farm sector by arable crop farmers in Benue State, Nigeria. African Journal of Agricultural Research. 6:181-185.
 12. Ohadi, N. (2011). Pistachio Growers efficiency Sirjan city. M.Sc Thesis. University of Sistan and Baluchestan, School of Economics. (In Farsi)
 13. Oladeebo1, J.O. & O.E. Oladeebo (2008), Determinants of loan repayment among smallholder farmers in Ogbomoso agricultural zone of Oyo State, Nigerian Journal of Social  Science, 17(1): 59-62.
 14. Olagunju, F.I. &  Adeyemo, R. (2007). Determinants of repayment decision among small holder farmers in Southwestern Nigeria. Pakistan Journal of Social Sciences. 4(5): 677-686.
 15. Richard, N. (2000). The relevance of commercial banks to agricultural financing in Plateau state. HND AEM Project Report: Federal College of Forestry. Jos. Nigeria. 6-63
 16. Roeintan, P. (2005). Factors affecting on credit risk of Kheshavarzi bank customers. M.Sc Thesis. University of  Shahid Beheshti, Tehran. (In Farsi)
 17. Safari, S., Ebrahimi Sheghaghi, M. & Sheikh, M. (2010).  Managing the Credit Risk of the Bank's Clients in Commercial Banks DEA Approach (Credit Rating), Management Research in Iran, 4(14), 137-164. (In Farsi)
 18. Shaditalab, J. (1993). Problems in the credit system (defaults).Proceedings of the Second Symposium on Agriculture Economics in Iran, College of Agriculture, Shiraz University. (In Farsi)

Shirinbakhsh, Sh., Yosefi, N. & Ghorbanzad, J. (2011).The study of effective factors on probability of default banks' credit facilities (The case study of legal customer of Export Development Bank of Iran), Financial knowledge of securities Analysis , 12, 111-137. (In Farsi)