تحلیل اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با توجه به بحث اجرای مرحله دوم  هدفمندی یارانه­ها و تاثیر تورم مرحله اول هدفمندی بر اقتصاد کشور، برآورد مقدار تورم مجدد به­خصوص در بخش کشاورزی ضروری است. در این پژوهش که در چارچوب الگوی تحلیل داده–ستانده و مدل‏های قیمت، مطرح شده است اثر افزایش قیمت حامل­های انرژی بر تورم بخش­های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تعدیل قیمت حامل­های انرژی تا سطح قیمت‏های فوب خلیج فارس گویای آن است که تورم کل تا 47/65 درصد افزایش خواهد یافت. در بخش کشاورزی نیز زیربخش ماهیگیری با 89/62 درصد، بالاترین تورم را خواهد داشت و پس از آن زیربخش های جنگلداری، دامداری و زراعت به ترتیب با38/30، 28/30و76/7 درصد قرار دارند. با توجه به نقش کلیدی بخش کشاورزی برای تولید غذا، پیشنهاد می‏شود در صورت اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی، دولت با مکانیسم­های مناسب این بخش را حمایت نماید.

کلیدواژه‌ها


  1. Ahmadi, Z. (2011). Analysis and investigation the effects of targeted subsidies of energy carriers in inflation, production and employment in agricultural sector of Iran. MSc thesis, shahid bahonar university, Kerman, Iran. (In Farsi).
  2. Askari, J. & Bakhtiyar M. (2009) Consequences of energy carriers  price increases on the table energy input-output. Third International Conference on Input – Output, Iran. (In Farsi).
  3. Berument, H. & Talpcy, H. (2000). Inflationary Effect of Crude Oil Prices in Turkey Department of Economics, Bilkent University , Turkey, 316, 568-580.
  4. Eslami Andargoli, M. Sadeghi, H. & Mohammadi Khabbazan,  M. (2013).  Analyzes of the effects of increasing in price of energy carriers on inflation of agriculture sector.  Quarterly Journal of the Economic Research, 13(2), 85-106(In Farsi).
  5. Jafari Samimi, A., Esnaashari, A. & Mehnatfar, Y. (2005). investigate the economic impacts of gasoline subsidy on economic growth of Iran: An empirical analysis. Bulletin of Economic, 5(4), 11-44. (In Farsi).
  6. Karimi, S., Jafari Samimi, A. & Mehnatfar, Y. (2007) Economic Assessment of Gasoline Subsidy and Its Impact on Inflation in Iran: An Empirical Study (1971- 2004). Quarterly Journal of the Economic Research, 7(1), 43-60. (In Farsi).
  7. Lin, B. & Jiang, Z. (2011).  Estimates of Energy Subsidies in China and Impact of Energy Subsidy Reform.  Energy Economics, 33(2),  173-183.
  8. Ministry of Energy.(2006). Energy balance. (In Farsi).
  9. Ministry of Energy.(2006). Input-output table. (In Farsi). 

10. Mohseni Zenozi, J. (2001) Analysis and Consequences of energy carriers  price increases on general level of prices in Iran  by using input-output method. M.Sc.thesis, university of Emam Sadegh, Iran. (In Farsi).

11. Soheili, K. (2007).The impact of technological improvements in agricultural production on a long-term energy demand in this sector, using economic and technical models MEDEE-S. Eqtesad- E Keshavarzi va Towse’e, 15(60),45-53(In Farsi).

  1. World bank (2003), Iran Medium Term Framework for Transition, Social and Economic Development Group East and North Africa Region, Report No.25848.