ارزش گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی با رویکرد زیست محیطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

در این مطالعه به منظور تعیین قیمت آب کشاورزی در منطقه لیشتر،ضمن برآورد الگوی بهینه کشت، اهداف زیست محیطی و اهداف کشاورزان شامل افزایش بازده ناخالص (درآمد) و ریسک مورد نظر قرار گرفت. داده­های مورد استفاده شامل الگوی تولید و استفاده از نهاده­ها و قیمت هر یک از آنها از میان بهره­برداران منتخب که بطور تصادفی انتخاب شدند به دست آمد. با توجه به این که بطور توأم چند هدف مورد بررسی قرار گرفت؛ لذا، از رهیافت برنامه­ریزی چندهدفی استفاده شد. در تدوین الگوی ریسک نیز از بازده ناخالص سالانه دوره 91-1372 محصولات در استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده گردید. در این تحقیق ضمن برآورد بازده برنامه­ای کشت بهینه­، محدودیت منابع آب در سطوح 50  ، 60 و70 درصد در برنامه لحاظ گردید که ارزش اقتصادی آب در این سطوح محدودیت به ترتیب برابر با 250 ریال ، 1500 ریال و 3050 ریال تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها


  1. , d. & Jvanshah, Â. (2007). To investigate the possibility of using new methods of supply and demand for water in agriculture, The Case of the city of Rafsanjan Pistachio, Research and development in agriculture and horticulture, 126(75): 20-113. (In Farsi).
  2. Abrishamchi, A., Ebrahimian, A., Tajrishi, M. & Marine, M.A. (2005). Case study, application of multiple criteria decision making to urban water supply, Journal Of Water Resource Plant Management, 131(4): 326-335. (In Farsi).                                                                                                      
  3. Agricultural Research Center (2012). Kohgiluyeh and BoyerAhmad.
  4. Amirnejad, H. & Bahmanpori, S, )2013(. Incorporating Environmental and Economic objectives of farmers in optimum cultivation, the case study of Fars Beisa. Agricultural Economic Research Journal, 5(2).                                                         
  5. Francisco, S. R & Mubarik, A. (2006).  Resource allocation tradeoffs in Manila's peri-urban vegetable production systems: An application of multiple objective programming. Agricultural System, 87, 147–168. 
  6. Han, Y., Huang, G., Wang, Q. & Maqsood, I. (2011). A multi objective linear programming model with interval parameters for water resources allocation in Dalian city, Water Resource Manage, 25: 449-463
  7. Jehad Keshavarzi (2011). Kohgoloyeh and BoyerAhmad, Report of water.
  8. Kjaersgoard, J. & Andersen, J.L., (2003). Multi-objective management in fisheries: The case of the Danish industrial fishery in the North Sea. Research Report no. lbo, Danish Research Institute of food Economics.
  9. Kupusovic, T., Midzic, S., Silajdzic, I. & Bjelavac, J. (2007). Cleaner production measures in small-scale slaughterhouse industry: case study in Bosnia and Herzegovina. Journal of cleaner production. 15(4): 278-383.  (In Farsi).                             

10. Mohsenpour . & Zibaey, M., (2000). determine the optimal cropping pattern in the area under the drodzan using nonlinear programming and deficit irrigation strategies, Journal of Economics and Development, (17)71 . (In Farsi).

11. Rahnama,A., Kohansal,M.V. & dorandish, A. (2011). The estimated economic value of agricultural water use positive planning approaches in city of Ghochan. No  4:130-150.

12. Regional Water Company of  kohgiloyeh & Boyer Ahmad, 2012.

13. Shahraki, J. & Mohseni, S. (2012). Multi-criteria decision of balance in the allocation of water resources, Case Study of Yazd. Quarterly Journal of Irrigation and Water Engineering, 3(12), .  (In Farsi).

  1. Shirzadi, S, & Sabohi, M. (2008). The use of multi-objective planning, the management of groundwater and surface water resources of savojbelagh city, Agricultural Economic Journal, (2)3, 83-89. (In Farsi).