بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه شاخص­های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول استان ایلام و در چارچوب کلی پژوهش‌های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تعداد 1260 نفر از کشاورزان بودند که تعداد 136 نفر از آنها براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری برآورد و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته‌اند. روایی صوری پرسشنامه با نظرخواهی از کارشناسان موضوع مورد مطالعه تأیید شده است. ضریب آلفای کرونباخ نیز به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه‌ 87/0 محاسبه گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته‌های به دست آمده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه وضعیت شاخص­های تبدیل زمین­های کشاورزی به سایر فعالیت­ها، میزان آب مزارع، استفاده از دیسک، شخم در جهت شیب  و ضدعفونی بذر، مطلوب است. در دو منطقه مورد مطالعه وضعیت برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به خاک، عمق خاک زراعی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی، استفاده از دیسک برای آماده نمودن زمین و مصرف کود دامی متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Beshagh, M.R., Taghdisi, A., & Tosi, R. (2012). Evaluation of sustainability parameters in agricultural farms (case study: rural areas of central section in Minodasht county), Journal of research and rural planning, No 2, 113-130, (In Farsi)
 2. Emami, H. (2012).  Investigating sustainability of agricultural soils in Karaj Flat, Journal of soil research, 26( 3), 245- 254, (In Farsi)
 3. Ghazvini, M., Veisi, H., Damghani, A. M., Khoshbakht, K., & Neghatian, M. A. (2012). Study of sustainability status in vineyards of Takestan county by using Framework for Evaluation Sustainable Land Management (FESLM), Journal of Agro ecology, Vol 1, No2, 104-115, (In Farsi)
 4. Hosseini, S.J.F, Mohammadi, F., & Mirdamadi, S.M. (2011). Factors influencing the economic aspects of sustainable agriculture in Iran. Applied Science Research, 3(2), 503-512
 5. Karami, A. 1998, Relationship between social- economic factors and technical knowledge and sustainable agriculture among wheat farmers, Proceeding of wheat economic from production to use,  Institute of  planning research and agriculture economic, Ministry of jehade keshavarzi, 121-157, (In Farsi).
 6. Naderi, M. K. (2002). Investigation of ecological indictors of sustainable agriculture development in Saleh Abad district of Bahar. MSc thesis in agriculture development, University of Tehran, Iran. (In Farsi).
 7. Praneetvatakul, S., Janekarnkij, P. Potchanasin, C. & Prayoonwong, K. (2001). Assessing the sustainability of agriculture, A case of Mae Chaem Catchment, Northern Thailand, Environment International, 27, 103–109.
 8. Pretty, J., (2002). Agri-Culture: Reconnecting People, Land and Nature. Earthscan Publication Limited, London.
 9. Rasul, G., & Thapa, G. B. (2004), Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: An assessment based on environmental, economic and social perspectives, Agricultural Systems. (79), 327–351.
 10. Regmi, P.P., & Weber, K.E. (2000) Problems to agricultural sustainability in developing countries and a potential solution: diversity. International Journal of Social Economics, Vol. 27 No. 7/8/9/10, 2000, pp. 788-801.
 11. Sadeghzade, M. Allahyari, M. S. Ansari, M. H. & Nezhadrezai, N. (2014). Sustainability Analysis of Rice farms in Rasht county whit use of sustainable livelihood approach, Journal of  Agricultural Economics Research, Vol 6, No 4, 55-70 (in Farsi)
 12.  Saifi, B. & Drake, L. (2008).  A co evolutionary model for promoting agricultural sustainability. Ecological Economics, 65: 24-34
 13. Theodore, R. K. et al., 2001, Sustainability of Diversified Farms in Tambiraaparani River Command area, Southern India, Agricultural Research & Extension Network
 14. Vahedi, M., Hosseini, S. M., Farajolahhosseini, S. J., & Mirdamadi, M. (2009). Investigating viewpoints of Nazarabad county farmers about subjective indices of sustainable agriculture in the farm household level,  Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research . Vol.40, No. 2, 123-133 (In Farsi).
 15. Zhen, L. & Routray, J. K. (2003). Operational indicators for measuring agricultural sustainability in developing countries. Environment Management, 32:34-46

Zhen, L., Routray, J. K., Zoebisch, M. A., Chen, G., Xie, G. & Cheng, S. (2005). Three dimensions of sustainability of farming practices in the North China Plain: A case study from Ningjin County of Shandong Province, PR China. Agriculture, Ecosystems and Environment, 105, 507–522. Retrived from www.elsevier.com/locate/agee