بررسی اثر صندوق‌های اعتباری خرد بر کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال در استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 عضو هیپت علمی دانشگاه زابل

چکیده

در سه دهه‌ی اخیر، تأمین مالی خرد به‌عنوان راهکاری مناسب جهت مقابله با فقر روستاییان مطرح شده و برخی کشورها در این زمینه به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. اهمیت این دستاورد به‌گونه‌ای بود که بانک جهانی سال 2005 را  سال " اعتبارات خرد" نام‌گذاری و کشورهای در حال توسعه را در به‌کارگیری این شیوه‌ی اعتباری تشویق کرده است. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، تعیین اثربخشی صندوق‌های اعتباری خرد در کاهش فقر، ایجاد درآمد و اشتغال است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی اعضای صندوق‌های اعتباری خرد در سال 93-1392 در استان کرمان بود که 97 نفر با استفاده از فرمول کوکران به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. پایایی تحقیق با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ حدود 89/0 به‌دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد، نمره‌های وزنی و میانگین استفاده گردید. بر اساس نتایج، به‌غیر از متغیرهای بهبود شرایط مسکن و توانایی پرداخت مخارج تحصیل فرزندان، سطح رضایت‌مندی سایر متغیرها بیش از میانگین میزان رضایت‌مندی است (3). به‌این ترتیب از زمان عضویت، درآمد کل خانواده افزایش و فقر کاهش یافته، خود اشتغالی ایجاد شده و کسب و کار قبلی رونق پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها


1-    Abiola, I. & Salami, A.O. (2011). Impact of microfinance bank on standard of living of hairdresser in Ogbomoso North local government of Oyo State, Nigeria. American Journal of Social and Management Sciences, 2(1): 34-40.
2-    Addae-Korankye, A. (2012). Microfinance and poverty reduction in Ghana: The case of central region of Ghana. Asian Economic and Social Society, 2(1): 135-141.
3-    3-Alaaddini, P. & Jalali mousavi, A. (2010). Evaluation of the effectiveness of support program of microfinance services and rural women micro-credit fund in Iran, Rural Development, 2: 61-76. (In Farsi)
4-    Al-Mamun, A., Malarvizhi, C. A., Wahab, S. A., & Mazumder, M. N. H.. (2011). Investigating the effect of microcredit on microenterprise income in peninsular Malaysia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 29:122-132.
5-    Arifujjaman Khan, M. & Anisur Rahaman, M. (2007). Impact of microfinance on living standards, empowerment and poverty alleviation of poor people: A case study on microfinance in the chittagong district of Bangladesh, Masters thesis, Umeå School of Business (USBE), Department of Business Administration.
6-    Ayuub, S. (2013). Impact of microfinance on poverty alleviation: A case study of NRSP in Bahawalpur of Pakistan. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(1):119-135.
7-    Baghaei, M., Chizari, M., Pezeshkirad, Gh. & Hajihashemi. Z. (2007). Hunjan Zarcheshmeh watershed Villagers point of view about the role of the Agricultural Bank in the development of the agricultural sector through the provision of microcredit, the sixth conference of Agricultural Economics. (In Farsi)
8-    Bozarjemehri, Kh., Shayan, H. & Behzadi, S. (2011). Evaluation of the impact of micro-credit on development of agriculture, case study: Mohammedia rural district of Ardekan city of Yazd province, the first national conference on geography and rural development planning, 349-364. (In Farsi)
9-    Enimil Ashun, F. (2010). Reducing rural poverty through microfinance intervention: A case study of lower pra rural bank limited shama. Dissertation submitted to the institute for development studies, faculty of social sciences, university of cape coast in partial fulfillment of the requirement for award of master of arts degree in human resource management.
10- Fred, P. B. (2009). Accessing micro credit, borrowers’ characteristic and household income in rural areas: case of kasese, A dissertation submitted to the graduate school in partial fulfillment for the award of a master of science accounting and finance degree of makerere university.
11- Hassanzadeh, A., Azvajy, A. & Ghavidel, S. (2006). Effects of microcredit in reducing poverty and income inequality. Islamic economics, 6 (21): 45-68. (In Farsi)
12- Islam, Md. N., Robel, K. H., Adnan, A. M. & Ekram, C.Sh. (2013). Do microcredit programs ameliorate standard of living? Spotlight on major microcredit organizations in Bangladesh. International Journal of Economics and Finance, 5(4): 109-115.
13- Jegede, C. A., Kehinde, J., & Akinlabi, B. H. (2011). Impact of microfinance on poverty alleviation in Nigeria: An empirical investigation. European Journal of Humanities and Social Sciences, 2(1): 97-111.
14- Kamal Hossain, M. (2012a). Assessment of social impact of microfinance operations: a study on BRAC. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 2(3): 34-44.
15- Kamal Hossain, M. (2012b). Measuring the impact of BRAC microfinance operations: A case study of a village. International Business Research, 5(4): 112-123.
16- Khodamoradi, Sh. (2005). Evaluation of the role of rural women micro-credit fund in the development of educational-promoting activities in the Mazandaran province, the master's thesis of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. (In Farsi)
17- Moghadas farimani, Sh., Rajabbeigi, M., Ahmadi QabanKandi, A.& Majidazar, M. M. (2007). Villagers tend to rural credit: fund. A Case Study of Tehran.Province. Sixth Conference of Agricultural Economics. (In Farsi)
18- Namjouyan Shirazi. Z. (2015). Ability of micro-credit funds for rural women in entrepreneurship and small business development. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 1(3): 65-82. (In Farsi)
19- Noreen, U., Imran, R., Zaheer, A. & Saif, M. I.. (2012). Impact of microfinance on poverty: A case of Pakistan. World Applied Sciences Journal. 12(6): 877-883.
20- Olumuyiwa, O. S. & Oluwatosin, O. A.. (2012). Impact of microfinance bank on standard of living of hairdresser in oshodi-isolo local government of lagos state. Journal of umanities and Social Science, 1(4): 26-35.
21- Roknaddin eftekhari, A., Einali, G. & Sagasi gheidari. H. (2006). Evaluation of the effects of micro-credit in agricultural development: Case study grassroots rural cooperatives of Khodabande city. Agricultural Economics and Development, 56: 45-56. (In Farsi)
22- Saad, Md. N. (2010). Achieving human development objectives through microfinance institution: the case of Amanah Ikhtiar Malaysia. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 6(2): 65-78.
23- Saleem, M. A., Zaman, K. U., Khattak, B. Kh., & Qureshi, M. I. (2011). Impact of micro finance in raising the living standard of people of D.I.Khan. Journal of Managerial Sciences, 5(1): 75-83.
24- Teng, S., Prien, S., Mao, N., & Leng, B. (2011). Impacts of micro-credit on household economics. International Journal of Environmental and Rural Development, 2(1): 108-114.
25-Yaghoby, G. (2005). Effects of microcredit on employment of rural women in Zanjan province. Women in Development & Politics, 3(1): 125-146. (In Farsi)