تحلیل سازوکارهای توسعه پایداری در واحدهای تولید گلخانه‌ای استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

کشت گلخانه­ای فشرده­ترین شکل کشت محصولات کشاورزی است که با کنترل عوامل محیطی و تامین نیازهای غذایی گیاه عملکرد بالاتری را منجر می­شود. در دهه­های اخیر با گسترش روزافزون سطح زیرکشت محصولات گلخانه­ای، سهم آن در تولید کل محصولات کشاورزی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. با این­حال مصرف بی­رویه نهاده­های شیمیایی در این نظام کشت، پایداری این واحدها را با تردید مواجه کرده است. از این­رو، ارایه و تحلیل سازوکارهایی برای افزایش پایداری این واحدها و کاربرد آنها در شرایط عملی می­تواند زمینه ساز تولید محصولات سالم و در نهایت سلامت عمومی جامعه گردد. با توجه به مطالب ذکر شده هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل سازوکارهای توسعه پایداری در واحدهای تولید گلخانه­ای استان البرز بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده­ها پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را 366 گلخانه­دار فعال استان البرز (366N=) تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 155 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه بود که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 85/0 مورد تایید قرار گرفت. در تحقیق حاضر به منظور تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی از نرم افزارهای آماری SPSS18 و LISREL8.5 استفاده گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که شش عامل استخراج شده، 67 درصد واریانس کل را تبیین می­کند. نتایج نشان داد که سازوکارهای توسعه پایداری واحدهای تولید گلخانه از شش مولفه مجزای حمایتی- پشتیبانی، تولیدی، قیمتی- بازاری، اعتباری، تحقیقی-ترویجی و زیست محیطی تشکیل می­شود.

کلیدواژه‌ها


Abasi, F. Chyzari, M. & Asadi, A. (2012). Analysis of barriers to adoption of technology of comprehensive management strategy for the production and preservation of horticultural products from the perspective of Isfahan greenhouse owners. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 43(2) – 3 (In Farsi)
Agricultural Jihad organization of Alborz province. (2012). Deputy of Plant production. (In Farsi)
Aref, F. (2010). Barriers of Agricultural Development in Iran: A Case Study oF Fars Privince. Journal ofAmerican science. 6 (11): 155-158.
Asadi, A. Hosseini,M. Abdolahzadeh, Gh. & Ghareghani, A. (2009). Analysis of Factors hindering the development of greenhouse cultivations (case study: Esfahan province). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 40(1) (In Farsi)
Asadi, A., Hosseini, S.M., Abdollahzade, GH & Ghareghani, A. (2009). Analysis the Factors Hindering of Greenhouse Grown’s Development. Journal of Agricultural Economics and Development. 40(1): 95105.(In Farsi).
Binder, Claudia R. Feola, G. & Steinberger, J. K. (2010). Considering the normative, systemic and procedural dimensions in indicator-based sustainability assessments in agriculture. Environmental Impact Assessment Review. 30 (2010) 71–81
Bosshaq, M. R., Afzalinia, F., & Moradi, H. (2012). Measuring indicators and determining factors affecting sustainable agricultural development in rural areas-A case study of Ravansar, Iran. International Journal of Agricultural Science, 2(6), 550-557.
Bozarjmehri, Kh. Khosrobygi, R. & Taghilo, A,A. (2012) the study of  the role of public participation in sustainable agriculture in rural areas(case study: Ijroud bala, Ijroud county, Zanjan province.  Journal of Rural Research.Volume (3), No (3), Year (2012-12) , Pages (159-186). (In Farsi)
Chizari, M., Lashkarara, F & Lindner, J.R (2000). Identifying Barriers to Sustainable Agricultural Practices: Perceptions of Wheat Farmers in Iran. Journal of International Agricultural and Extension Education, 2(4): 45-68.
Cochran, J. (2003). Patterns of Sustainable Agriculture Adoption/non-Adoption in Panam. Ph.D. thesisMcGill University, Canada.
Daneshvar, V. & Alavi, N. (2007). The study of factors affecting technical efficiency of greenhouse owners of Cucumber grower (case study in the city of Jiroft). 6th Conference of Agriculture Economics. (In Farsi)
Dehnen-Schmutz, K. Holdenrieder, o. Jeger, M.J., & Pautasso, M. (2010). Structural change in the international horticultural industry: Some implications for plant health. Scientia Horticulturae 125 (2010) 1–15
DESA, U. (2009). World population prospects: the 2008 revision. New York: Department for Economic and Social Affairs.
Dobermann, A. & Nelson, R. )2013(. Opportunities and Solutions for Sustainable Food Production. Prepared by the co-chairs of the Sustainable Development Solutions Network  Thematic Group on Sustainable Agriculture and Food Production
Foley, J. A., Ramankutty, N., Brauman, K. A., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., Johnston, M., ... & Zaks, . P. (2011). Solutions for a cultivated planet. Nature, 478(7369), 337-342.
Hooman, H.A. (2012). Structural Equation Modeling with LISREL Application; Samt Press (in Farsi)
Joreskog, K.G.& Sorbom,B.(2001). LISREL 8: User’s Reference Guide. Chicago IL:  Scientific Software International. 
Kalantari, Kh. (2009). Structural Equation Modeling in Socio-economic Research (with LISREL and SIMPLIS Software). FarhangSaba Publication, Tehran, PP.86-98 (In Farsi)
Karimi, A., Malekmohamadi, I., Ahmadpour, D. M. &  Rezvanfar, A. (2011), A conceptual model of entrepreneurship in the Iranian agricultural extension organization: Implications for HRD. Journal of European Industrial Training, 35(7), pp. 632-657. (In Farsi)
Klin,  P. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd ed). New York: Guilford Press. 
Lahmar, R. (2010). Adoption of Conservation Agriculture in Europe Lessons of the KASSA ProjectLand Use Policy, 27: 4–10.
Lehtonen, H., Aakkula, J., & Rikkonen, P. (2005). Alternative agricultural policy scenarios, sector modelling and indicators: A sustainability assessment. Journal of Sustainable Agriculture, 26(4), 63-93.
Liu, W., Wu, W., Wang, X., Wang, M., & Bao, Y. (2007). A sustainability assessment of a high-yield agroecosystem in Huantai County, China. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 14(6), 565-573.
Ogaji, J. (2005). Sustainable Agriculture in the UK. Environment, development and sustainability, 7(2), 253-270.
Omani, A. & M. Chizari (2006). An analysis of farming system sustainability among wheat farmers (Khozestan Province). Iranian Journal of Agricultural Sciences, 37(2): 257-266. (In Farsi)
Panahande, M. (2002). Assess the environmental effects of greenhouse estate projects in Gilan province. Journal of Environmental Studies. 36 (In Farsi)
Powers, Kaitlin. (2010). Sustainability Assessment Of the Grow Gardens.  Social Ecological System.
Pretty, J. U. (2005). Sustainability in agriculture: recent progress and emergent challenges. Issues in Environmental Science and Technology, 21, 1.
Ranjbar, Z. & Karami, E. (2013). Analysis of causal models of sustainability of irrigated wheat and rain fed arable in farmers of Kermanshah Province(application of Structural Equation Modeling).Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 44(1).(In Farsi)
Rao, N. H., & Rogers, P. P. (2006). Assessment of agricultural sustainability. Current Science-Bangalore-, 91(4), 439.
Scherr, S. J., & Hazell, P. B. R. (1994). Sustainable agricultural development strategies in fragile lands (No. 1). International Food Policy Research Institute (IFPRI).
Schreinemachers, P., Berger, T., Sirijinda, A., & Praneetvatakul, S. (2009). The Diffusion of Greenhouse Agriculture in Northern Thailand: Combining Econometrics and Agent‐Based Modeling. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie57(4), 513-536.
Shafiee, L. & Porjobari, Z. (2008). The study of greenhouse production marketing in Kerman province, Journal of Agriculture. 8(2). (In Farsi).
Sharifi, O. Rezaie, R. & Boromand, N. (2011). The study of factors effecting on sustainability of greenhouse culture in Jiroft & Kahnoj. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 42(2)-1. (In Farsi).
Sun, J. (2005). Assessing goodness of fit in confirmatory factor analysis. Measurement and Evaluation in Counseling and Development,37,240-256. 
Veisi, H., Mahdavi Damghani, A., Liaghati, H & Sabahi, H. (2009). Analyzing the Causes of Nonadoption of IPM Technologies among Rice Farmers in Mazandaran and Guilan Provinces. Environmental Sciences. 7(1):45 -56. (In Farsi).
37. Zhou, Y. (2010). Smallholder Agriculture, Sustainability and the Syngenta Foundation. Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture. Returned from Available in /www.syngentafoundation.org at 2017/2/3.