شناسایی دیدگاه کشاورزان در مورد عوامل پیش‌برنده توسعه‌یافتگی روستایی در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد توسعه دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

توسعه‌ روستایی در کنار سایر حوزه‌های مطالعاتی علوم اجتماعی، اقتصادی، زیست- محیطی و غیره چالش‌های متنوعی را پشت سر گذاشته است. هدف این مقاله بررسی عوامل پیش‌برنده توسعه‌یافتگی روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، زیرساختی و آموزشی از دیدگاه کشاورزان استان لرستان می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته و داده‏های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‏آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان استان لرستان تشکیل دادند که از بین آن‏ها از طریق فرمول کوکران تعداد 200 کشاورز به عنوان نمونه با بهره‏گیری از روش نمونه‏گیری چند مرحله‏ای انتخاب شدند. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تایید قرار گرفت. جهت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای محاسبه شده 715/0 به دست آمد. برای تجزیه تحلیل داده‏ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم‏ترین عامل پیش‏برنده از دیدگاه کشاورزان عامل اقتصادی و کمترین عامل تأثیر گذار عامل زیرساختی بوده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Ahmad, K. Q. (2006). Emerging issues concerning rural development and poverty alleviation in the Asia-Pacific region and the role of CIRDAP. pp. 43-61. In: Paudyal, P. D. (ed.) Current Status and Future Directions of Rural Development: CIRDAP Perspectives. Dhaka: Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific.
 2. Azkia, M. & Ghaffari, Gh. (2005). Sociology of development, Tehran, Publishing Keyhan, Fifth Printing, pp 44, 45, 48, 50 . (In Farsi)
 3. Barrios, B. E. (2008),. Infrastructure and rural development: household perceptions on rural development. Progress in Planning. 70(1): 1–44.
 4. Brundtland Commission. (2005). Our Common Future. UK: Oxford University Press. P 10
 5. Drasticl, Ph.(2003). Evaluation common rural relevance new approach in the disquisitions and design correlation for the plans and approach develop, interpret: Mardani Beldagi,E. ministry of jahad-e- sazandegi,p 48.
 6. Fealy, S. & et al,(2010). Impediments  Iran  rural  societies for arrive of development, Journal of  Rural and  Development, 13(4), pp 97-128. (In Farsi).
 7. Kalantari, K. (2010). Data processing and Analysis in Socio-Economic Research use with spss, fourth Printing, Tehran: Farhang-e-Saba, p 286. (In Farsi).
 8. Kirubi, M. (2006). Rural poverty, decentralization and development. business school Business school, Nanjing normal university.p14
 9. Madu, A. I. (2007). Case study: the underlying factors of rural development patterns in the Nsukka region of southeastern Nigeria. Journal of Rural and Community Development. 2(2): 110-122.
 10. Management and planning organization (2006). Complex develop national document, second
 11. Midgley, J. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. London: SAGE,. P14
 12. Ministry of Jahad-e- Sazandegi. (2000). Abstract plan spaces organized and rural centers, undersecretary rural. P 26. (In Farsi).
 13. Mokhtari-e-Hesari, A. & Zeraee-e-Dastgerdi, Z.(2007). Survey Impediment rural development of Iran planning perspective. Journal of Agricultural System Engineer and Natural Resources. 5(18), p33. (In Farsi).
 14. Najafi, Gh. & Zahedi, Sh.(2005). Stability  Problem in the Agricultural of Iran, Journal Iran Sociology. 6 (2). Tehran, society Sociology of Iran, pp 88-92. (In Farsi).
 15. Osterwalder, A. (2003), ICT in Developing Countries. Lausana: University of Lausana.
 16. Pears, R. (2007) location, development, industry. Oxfords- Blackwell. pp, 48-53 27.
 17. Rahmani-e- Fazli, A. & Bouzari, S. (2009). Arrive rural relevance with emphasis in media
 18. Rivera, M. W. & Qamar, K. M. (2003). Agricultural Extension, Rural Development and the Food Security Challenge. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
 19. Rotate role (Case Study: Villages Qazvin Province), Journal of Geography and Develop,  pp 101-120. (In Farsi)
 20. Seydani, S.A. & Dehghani, A. (2010).  Commons  humanity role in rural development with emphasis new common and traditional (Case Study: zone central township Nourabad-e- Mamaseni    usage Sociology,  21(1), pp1-18. (In Farsi)
 21. Wrapper, Tehran, Publishing management and planning organization, pp 179-180. (In Farsi)
 22. Yodghar, A. (2004). Solstice Process and Impediment rural development in Iran, Journal Researches Geography. Number 48, pp 71-90. (In Farsi).
 23. Zamanipour, A. (2000). Agricultural extensive in develop process, Mashhad, Publishing Teyho, p 51. (In Farsi)
 24. Zanjani, H. (2011). Key ingredient in rural development society perspective, Journal of Rural and  Development, 13(4), pp 2-4. (In Farsi)