بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با نوآوری اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران، دکترای آموزش کشاورزی

2 دانشجو

3 تهران

چکیده

سازمان‏ها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود به افکار و اندیشه‏های نو و تازه نیاز دارند تا بتوانند پویایی خود را تضمین کنند وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد. یکی از عوامل موثر در بروز نوآوری در سازمان فرهنگ سازمانی است که می‏تواند پیش‏برنده و یا بازدارند نوآوری در سازمان باشد. در این میان، باتوجه به کارکرد اصلی دانشگاه‏ها که گسترش مرزهای دانش و تولید علم است و منشاء و شالوده علم، خلاقیت و نوآوری است؛ نوآوری در نظام آموزش عالی نسبت به سایر سازمان‏ها اهمیت و ضرورت بیش‏تری دارد. در این راستا، تحقیق حاضر با هدف کلی بررسی جایگاه فرهنگ سازمانی در نوآوری اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی استان خوزستان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمام اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی دولتی استان خوزستان بودند (N=120) که با استفاده از سرشماری برای تمام آن‏ها پرسشنامه ارسال شد و در نهایت، 108 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید (α>0.70). تجزیه و تحلیل داده‏ها بوسیله نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی‏داری در سطح یک درصد بین تمام مولفه‏های فرهنگ سازمانی با نوآوری وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه‏های فرهنگ سازمانی قادر به تبیین 6/61 درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته تحقیق (نوآوری) می‏باشند. نتایج این مطالعه می‏تواند به مدیران و برنامه‏ریزان در جهت تدوین برنامه‏ها و راهبردهای برای افزایش نوآوری در بین اعضای هیات علمی دانشکده‏های کشاورزی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. Hadizade, M. A. & Rahimzade, F. A. (2005). Organizational entrepreneurship, Tehran: Publication Janan. (In Farsi)
 2. Abdul Rashid, Z. Sambasivan, & M. Abdul Rahman, A. (2004). The influence of organizational culture on attitudes toward organizational change. Journal of Leadership and Organization development,  25(2), 161-79.
 3. Ahmad, A. M. Abdalla, H. S. (1999). The role of innovation in crafting the vision of the future. Engineering Management Journal, 37(24): 421- 4.
 4. Amabile, T. M. Mueller, J. S. Simpson, W. B. Hadley, C. N. Kramer, S. J. & Fleming L. T. (2003). Pressures & creativity in organizations: A longitudinal field study, HBS Working.
 5. Anddriopoulos, C. (2001). Determinants of organizational creativity, Management Decision. 39(10), 834-836.
 6. Azad, N. & Arshad, E. (2009). The effect of organizational culture on perceptions of support for innovation. Surveys of Business, No 36. 26-38.
 7. Chai, L. & Pavlou, P. A. (2004). From ‘ancient’ to ‘modern’: a cross-cultural investigation of electronic commerce adoption in Greece and the United States. Journal of Enterprise Information Management, 17( 6), 416-23.
 8. Chang, K. & Lu, L. (2007). Charactristics of organizational culture, stressors and wellbing. Journal of managerial psychology, 22(6), 549-568.
 9. Denison, D. R. & Adkins, b. (2007). An Action Leading Approach to organizational Culture: Rethinking the Balance Between Action and Learing? In Dulworth, M. & Bordonaro F ( Eds ) from promise to payaff: the Art and Science of the learning organization. San Francisco: Jossey- Boss.
 10. Deshpande, R. & Farley, J. U. (2004). Organizational Culture, Market Orientation, Innovativeness, and Firm Performance: An International Research Odyssey. International Journal of Research in Marketing, 21, Pp: 3-22.
 11. Fey, C. & Beamish, P. (2001). Organizational climate similarity and performance: international joint ventures in Russia. Journal of Organization Studies, September/October, pp. 1-23.
 12. Fey, C. & Denison, D. (2003). Organizational culture and effectiveness: can American theory be applied in Russia?” journal Organization Science, 14 (6), 686-706.
 13. Haghighi, M. A. (2001). Organizational Behavior Management, Tehran: Publication of Terme. (In Farsi)
 14. Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, abridged ed., Sage Publications. Newbury Park, CA.
 15. Hosseini, M. & Sadeghi, T. (2010). Factors on creativity and innovation and provide solutions to enhance faculty members. Journal of Learning Strategies. 3(1). 1- 6.
 16. Hult, G. T. M, Hurley, R. & Knight, G. (2004). Innovativeness: its antecedents and impacton business performance. Industrial marketing management 33, 429-438
 17. Kalantari, Kh. (2010). Data Processing and Analysis in Socio- Economic Research. Tehran: Farhang Sabah. (In Farsi)
 18. Kanani, Z. (2009). Investigate the relationship between organizational culture and innovation in the Introduction of Bank Sepah, MS Thesis, Faculty of Management, Tehran University. (In Farsi)
 19. Krumbholz, M. & Maiden, N. (2000). How culture might impact on the implementation of enterprise resource planning packages. Paper presented at the Conference on Advanced Information Systems Engineering, Stockholm, June 5-9.
 20. Léo, F. & Bruno, C. (2010). The Impact of Organizational Culture on Innovation Management. Journal E-Leader Budapest Brazil. 23(21), 1- 43.
 21. Maleki, S. & Asadzade, N. (2009). Investigate the relationship between creativity and effectiveness of teaching and research faculty members of Islamic Azad University (case study: city of Moghan). Journal of Management Beyond. Number 1. 25-42. (In Farsi)
 22. Marketing strategy creativity & marketing strategy implementation effectiveness, Tourism Management, vol 24, No. 5 , pp. 551-552
 23. Martine, E. (2009). An Organizational Culture model to promote creativity and innovation. Journal of Industrial Psychology, 2002, 28(4), 58-65.
 24. Mclean, L. D. (2006). Organizational culture’s influence on creativity and innovation. Advances in Developing Human Resources, 7 (2): 226-246.
 25. Mirmiran, S. J. (2005). Creativity and innovation of individual, group and organizational, Tehran: Publication of Gohar. (In Farsi)
 26. Motalebiasl, S. (2005). Investigate the relationship between organizational culture and participatory management in the Introduction of Bank Sepah, MS Thesis, Tehran University, Faculty of Management. (In Farsi)
 27. Plessis, m. (2007). The role of Knowledge management in innovation. Journal of Knowledge management, 11(4), 20- 29.
 28. Schraeder, Mike. Water, Thomas. Tears, Rachel S. Mark. H. Jordan ( 2005 ). Organization culture in public sector organizations. Leaership & Organization Development Journal, 26(6), 112-116.
 29. Seyyed Naghavi, M.A & Porhpssein, A. (2010). Analysis of the relationship between feeling abilities and creative employees with organizational culture (case study of the National Oil Products Distribution Company). Journal of Management and Human Resource the oil industry, 11, 114-91.
 30. Tashman, M & Eraily, C. (1999). Innovation platform's victory, translated by Rezaei Nejad, A , third edition, Tehran: Institute for Cultural Services Rasa. (In Farsi)
 31. Wong, s. & Chin, K. 2007). Organizational Innovation Management: An organizational – Wid Perspective. Industrial management Data Systems, 107(9), 1290- 1315.