برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاه‌های طبیعی با استفاده از رویکرد هزینه سفر ( مورد مطالعه: بوستان فاتح)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

پارک­های شهری ارزش­های تفرجگاهی مهمی برای گذراندن اوقات فراغت مردم دارند. پارک فاتح در مرکز استان البرز قرار دارد و ارائه­دهندة سطحی از خدمات کیفی برای مردم محسوب می­شود، اما ارزیابی اقتصادی این خدمات با معیارهای عادی بسیار دشوار است و به‌طور عمده با لحاظ‌کردن برخی شاخص­ها، برآورد ارزش اقتصادی آن­ها انجام می­گیرد. در مطالعة حاضر، به‌منظور دستیابی به هدف مذکور، با تکمیل سیصد پرسشنامة کلاوسون در زمان حداکثر گردشگری (تابستان 92) در قالب روش هزینة ­سفر (TCM)، ارزش­گذاری، بررسی و تجزیه و تحلیل منطقة مورد مطالعه انجام گرفت. نتایج بیانگر آن است که ارزش تفرجگاهی باغ فاتح با تخمین تقاضای مکان تفریحی و محاسبة مازاد رفاه مصرف­کننده، معادل 138750000 ریال به‌طور سالانه است که سیاستگذاران و تصمیم­گیرندگان با توجه به این امر می­توانند به حمایت از پارک­های شهری توجه کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. Amirnejad, H. (2007). Natural resources economics. (1th ed). Tehran: Forest Publications. (in farsi)
 2. Amirnejad, H., khalilian, S., & Assareh M.H. (2006). Estimating the existence value of north forests of Iran by using a contingent valuation method. Journal of Ecological Economics, 58, 665-675. (in farsi)
 3. Bateman, I., P.Jones, A., Nishikawa, N., & Brouwer, R. (2000). Benefits transfer in theory and practice: a review and some new studies. CSERGE and School of Environmental Sciences,University of East Anglia.
 4. Chin, C., & Thomson, M.C. (2002). Economic Evaluation of Recreation Benefits at Fushan Botanical Garden. Tourism Management Journal, 40: 375-385
 5. Dehghanian, S. (1995). Environmental Economics for Non-Economists. Mashhad: Publication provided by university of mashhad. (in farsi)
 6.   Esmaeli sari, A., Latifi oskooei, N. (2009). Economic Valuation of Aoun Ben Ali Forest Park resorts in Tabrizi. Journal of Environmental Sciences & Technology, 10(4), 208-217. (in farsi).
 7. Fleming, C.M. & C. Averil (2008). The Recreational value of Lake McKenzie, Fraser Isl&: An application of the Travel Cost Method. Tourism Management Journal, 41: 113-121.
 8. Gholami, D., Noori kamari, A., Yar ali, N. (2009). Economic Valuation of Natural Promenades by Using Zonal Travel Cost Method (Case Study: Dimeh Fountain of Chaharmahal & Bakhtiari Province). Journal of Human Geography Research (75), 1-16. (in farsi).
 9. Gholami, D., Yar ali, N. (2008). Promenade valuation of international wetl& of Choghakhor by using zonal travel cost method. Journal of echology. 35(50), 45-54. (in farsi).
 10. Ghorbani, R., Heydari, R., & Saraghi, A. (2009). : Estimated valuational economic-recareational of gangname hamedans waterfall & historical resort & determing effective factors on tendency to pay for (CVM). Environmental based territorial planning (amayesh); 2(5), 67-80. (in farsi)
 11. Hayati, B., Salehnia, M., Hussein zad, J. & Dashti, G. (2011) Estimating the Recreation Value of Fadak Park Located in Khoy City by Useing of  Individual Travel Cost Method. The first Iranian conference of urban economics, in: mashhad, 23-24 november 2011.: ferdosi university of mashhad. (in farsi)
 12. Jozi, A., Rezaeian, S., Irankhahi, M., & Moradi, N. (2010). Presentation of Strategic Planning for Ecotourism Development in Mond Protected Area, Booshehr Province, using the “Freeman Method”. Journal of ENVIRONMENTAL SCIENCES, 7(4), 1-22.(in farsi)
 13. Jozi, S.A., Jozi, A., Rezaeian, S., Irankhahi, M,. & Shakeri, M. (2011). Economic Valuation of Outdoor Recreational Resources of Shahdad District of Kerman in order to Presentation Ecotourism Development Strategic Planning. Journal of Natural Environmental, Iranian Journal of Natural Resources.63(4), 329-345. (in farsi).
 14. Khorshid doost, A. (1997).  The role of Pricing methods & economic analysis of the environmental assessment. Journal of Environmental Studies,20: 10-34. (in farsi)
 15. Kramer,R & Mercer, D. (1977). Valuing a global environmental goods: US pro text tropical rain forests, l& economics, NO: 73: PP 193-199.
 16. Mojabi, M & Monavari, M. (2005). Economic valuation of pardisan & Lavisan parks. Journal of ENVIRONMENTAL SCIENCES 7, 63-72. (in farsi)
 17. Molaei, M., & Kavoosi kalashemi, M. (2012). Estimating the Preservation Value of Lilium ledebourii Using Single Bounded Dichotomous Choice Contingent Valuation Method. Journal of Economics & Agricultural Development, 3(25), 322-329. (in farsi)
 18. Nasrollahi, k., & Onegh, A. (2011). Estimation of yourney Dem& for B&ar-E-Tourkman Journey. Urban - Regional Studies & Research Journal , 3(9): 23-26. (in farsi)
 19. Nillesen, E., Wesseler, J. and Cook, A. )2005(. Estimating the recreational-use value for hiking in Bellenden Ker national park, Australia. Journal of Environmental Management, 36: 311-316.
 20. Randal, A., Kidder, A. & Chen, D.R. (2008). Meta Analysis for Benefits Transfer Toward Value Estimates for Some Outputs of Multifunctional Agriculture. 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists. August 26-29, 2008, Ghent, Belgium.
 21. Saraghi, A., maleki, H., & abolfathi, D. (2008).  The role of ecotourism attraction in nahav& tourism development with emphasis on swot model. Journal of Geographical Sciences & Applied Research, 8(11), 169-123. (in farsi)
 22. Shahabi, S., & Esmaeli sari, A. (2006). Anzali lagoon  resorts valuation by travel cost method. Journal of EnvironmentalSciences&Technology. 8(3): 61-70. (in farsi(
 23. Shrestha, K., & Coble, J. (2007). Valuing Naturebased Recreation in Public Natural areas of the Apalachicola River region Florida. Journal of Environmental  management, 85:977-985.
 24. Vaughan, J.William & Darling, H. (2000). The Optimal Sample Size for Contingent Valuation  surveys:Applications to Project Analysis. New york: Cataloging-in-Publication provided by Inter-American Development Bank Felipe Herrera Library
 25. Z&ersen M. & F.S. Jensen (2005). Benefit Transfer Over time of Ecosystem Values: The Case of Forest Recreation, Paper Presented at the Association, 27 (27): 45-53.
 26. The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) is a specialized agency of the United Nations. Retriveved august 12, 2012. From  http://sdt.unwto.org/en/content/ecotourism-and-protected-areas.
 27. Hanley, N. and Spash, C.L. (1993), Cost-benefit analysis and the environment, Hants, Edward Elgar Publishing Limited.
 28. Rolfe,  J.  and  Prayaga,  P.  (2007). Estimating values for recreational  fishing  at  freshwater  dams  in Queensland. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economic, 51: 157-174.
 29. Coffman, M. & Burnett, K. (2009). The Value of a Wave An Analysis of the Mavericks Region Half Moon Bay, California. University of Hawaii Economic Research Organization for Save the Waves Coalition.
 30. Nam, P. Son, T. (2001). “Analysis of the recreational value of the coral-surrounded Hon Mun Islands in Vietnam”. Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSA).
 1. Tiwari, S. (2013). Quantifying Road User Costs with Heterogeneous Value of Motorists' Travel Time. Master of Science thesis. Texas A&M University.