کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در ارزیابی ریسک تولید محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار سابق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

بخش کشاورزی در کشور جایگاه و اهمیت بالا و رو به رشدی دارد، ولی رشد و توسعة این بخش بدون مدیریت مناسب و مؤثر ریسک امکان‌پذیر نیست. در مطالعة حاضر، با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلو به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند در تجزیه و تحلیل ریسک، سعی شد ریسک تولید ناشی از آثار تغییرات جوی در محصولات کشاورزی غالب شهرستان گرگان در دورة 1363-1390، پیش‌بینی و اندازه‌گیری شود. نتایج نشان داد بیشترین ریسک عملکرد به‌ترتیب مربوط به محصولات جو، سویا و گندم و همچنین کمترین ریسک عملکرد به‌ترتیب مربوط به محصولات لوبیا، شبدر و نخود است. درمجموع، نتایج تحقیق بیانگر تأثیر شایان توجه ریسک عملکرد در این منطقه است؛ بنابراین، باید برنامه‌ریزان و سیاستگذاران به این مسئله توجه کنند. براساس نتایج در زمینة شدت ریسکی‌بودن محصولات، پیشنهاد می‌شود محصولات با ریسک بیشتر تا آنجاکه ممکن است به‌صورت تنها کشت نشوند و تا حد امکان در کنار محصولات با میزان ریسک کمتر قرار گیرند تا مجموع ریسک تحمیل‌شده به کشاورز کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


Agricultural Insurance Fund portal. (2010) available at: http://www.sbkiran.ir/gorgan/zeraat
Alimi, T. and Wall, A. (2005). Risk and risk management strategies in onion production in Kebbi state of Nigeria. Journal of Social Science, 10(1):1-8.
Borimnezade, V. (2005). Risk management in agriculture. The agricultural research and education organization of Karaj. Department of workforce education and mobilization, the agricultural education publications, P 45-52. (in Persian).
Barreto, H. Howland. F. M. (2006). Introductory econometrics using Monte carlo simulation With Microsoft Excel. Cambridge university press.
Evensky, H. (2001). "Heading for Disaster ". Financial Advisor, April 2001.
Golestan Met office (2011), Monthly statistics publications. 2011.
Hardaker, J.B . (2006). Farm Risk Management: Past, Present and Prospect. Journal of farm management, 12(10), PP 593-612.
Hayse J.W. (2000). Using montecarlo analysis in ecological risk assessment. published by united states environmental protection agency.
Heidari, M., Siadi, A., Monjari, M. and Vahidi, M. (2008). The economic evaluation and risk analysis of Songun coppermine. Scientific  research journal. (in Persian).
Keegan M. (2004). The orange book.HM treasury.
Kiani, Gh. (2008). Assessment of investment plans in terms of risk(case study: the broiler production plan in Tehran. agricultural economics journal, volume 3, number 4, p 169-184. (in Persian).
Kiani Rad, A. and Yazdani, S. (2003). Risk management and crop insurance: experiences and the tested. Fourth Iranian conference of agricultural economics, college of agriculture, Tehran University. (in Persian).
Meuwissen, M.PM., Huirne, R.B.M., and Hardaker, J.B. (2001). Risk and risk management: an empirical analysis of Dutch livestock farmers. livestock production sciences, 69:43-53.
Ministry of Agricultural Jihad portal. (2010). Available at: http://dbagri.maj.ir/zrt/
Moghadasi, R. (1997). Farmers Attitudes toward Risk.Journal of Insurance. 1:2. 5-9. (in Persian).
Moghadesi, R. (1997). Risk attitude. scientific and research journal of agricultural economics and development.(16), p 95-103. (in Persian).
Mun, J. (2006) .Modeling Risk, Johnwiley& sons.
Phuson, N., Yamada, R., and Doan Khoi, L.N. (2003). Some solutions for limiting risks and disadvantages in agricultural production of farm households in Can Tha province .Japan International Resource Center.
Poulter S.R. (1998). Monte carlo simulation in environmental risk assessment – science policy and legal issues. Risk health safety & environment.
Rostami, F. (2003). Risk management of wheat producaton in family farming system (A case study Harsin City). Unpublished Msc Thesis, university of Tehran, Agriculture Faculty, p 350. (in Persian).
Schweizer,B. (2007). "Management of  Climate Risks in Agriculture’", Berlin, Germany, July 5-6, 2
Willeke, G., J. R. M. Hosking, J. R. Wallis and N. B. Guttman, 1994 : The national drought atlas. Institute for water resources report 94-NDS-4, U.S. Army Corps of Engineers.