عوامل مؤثر بر پذیرش کتابخانة دیجیتال توسط اعضای هیئت علمی مراکز آموزش و پژوهش کشاورزی در استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، زشت، ایران

چکیده

کتابخانه‌های دیجیتال بخش اجتناب‌ناپذیر مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی هستند و با وجود هزینه‌های گزافی که صرف دسترسی و بهره‌برداری از آن‌ها می‌شود، یافته‌ها نشان می‌دهد هنوز کاربران بالقوه‌ای آن‌ها را نادیده می‌گیرند. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش و تمایل اعضای هیئت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشاورزی استان گیلان در استفاده از کتابخانة دیجیتال براساس مدل ارائه‌شده توسط et al. Venkatesh (2003)، نظریة یکپارچة پذ‌یر‌ش و استفاده از فناوری (UTAUT) انجام گرفت. در این مد‌ل، چها‌ر سازة مستقل انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفو‌ذ اجتماعی و شر‌ا‌یط تسهیل‌گر و چها‌ر متغیر تعدیل‌گر جنس، سن، تجربه و اختیار استفاده بررسی می‌شوند که بر دو سازة‌ و‌ا‌بستة نیا‌ت ر‌فتا‌ری و‌ ر‌فتا‌ر استفاده تأثیر می‌گذارند. در این راستا، از تحقیقی توصیفی به‌منظور مطالعة 85 نفر از اعضای هیئت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی کشاورزی استان گیلان استفاده شد که با استفاده از روش نمونه­گیری مطبق نامتناسب انتخاب شدند. پس از تأیید روایی پرسشنامه توسط متخصصان، آمارة آلفای کرونباخ به‌منظور بررسی پایایی، برابر با 78/0 محاسبه شد که بیانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه است. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از آمار توصیفی و تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم­افزارهای آماری SPSS و SmartPLS استفاده شد. نتا‌یج نشان می‌دهد سه متغیر اصلی انتظار تلاش، نفو‌ذ اجتماعی و شر‌ا‌یط تسهیل‌گر، عوامل کلیدی مؤثر بر نیا‌ت ر‌فتا‌ری و ر‌فتا‌ر استفادة کاربران نهایی‌ از کتابخانه دیجیتال هستند.

کلیدواژه‌ها


Rahman, A. L. A., Jamaludin, A., & Mahmud, Z. (2011). Intention to use digital library based on modified UTAUT model: perspectives of Malaysian postgraduate students. World academy of science, Engineering and technology. 75, 116-122.
Al-Gahtani, S. S., Hubona, G. S., & Wang, J. (2007). Information technology (IT) in Saudi Arabia: Culture and the acceptance and use of IT. Information & Management, 44(8), 681–691.
Bartlett, J.E., J.W., Kotrlik, & Higgins, C.C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Info. Technol., Learning, and Performance J., 19(1): 43 – 50.
Cheng, Y. S., Yu, T. F., Huang, C. F., Yu, C., & Yu, C. C. (2011). The Comparison of Three Major Occupations for User Acceptance of Information Technology: Applying the UTAUT Model. I-Business, 3(2), 147-158.
 Escobar-Rodríguez, T. & Carvajal-Trujillo, E. (2014). Online purchasing tickets for low cost carriers: An application of the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) model. Tourism Management, 43, 70-88.

Fahami, R. & Zare, H. (2014). An Investigation of Factors Affecting Accepting New Technologies in Distance Education Drawing on Technology Acceptance Model (A Case study of Esfahan Payame Noor University), Quarterlu Journal of New Approaches in Educational Administration, 4(13), 67-80 (In Farsi).

Ghorbanizadeh, V., Hasan Nangeer,m S. T. & Roodsaz, S. H. (2013). Meta-analysis of effecting factors on the information technology acceptance in Iran. Management Research in Iran, 17(2), 177-196 (In Farsi).
Jeng, J., (2005). Usability Assessment of Academic Digital Libraries: Effectiveness, Efficiency, Satisfaction, and Learnability. Libri, 55, 96–121.
Karimi, A., Malekmohammadi, A., Rezvanfar, A., & Ahmadpour Dariani, M. (2013). Designing intrapreneurship model of agricultural extension in the context of agricultural sustainable development. Iranian journal of agricultural economics and development research. 44(1), 77-93 (In Farsi).
Kijsanayotin, B., Pannarunothai, S. & Speedie, S. M. (2009). Factors influencing health information technology adoption in Thailand’s community health centers: Applying the UTAUT model. International journal of medical informatics, 78(6), 404–416.
Martins, C., Oliveira, T. & Popovič, A. (2014). Understanding the Internet banking adoption: A unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application. International Journal of Information Management, 34(1), 1-13.
Orji, R. O. (2010). Impact of Gender and Nationality on Acceptance of a Digital Library: An Empirical Validation of Nationality Based UTAUT Using SEM. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, 1(2), 69-79.
Park, N., Roman, R., Lee, S. & Chung, J. E. (2009). User acceptance of a digital library system in developing countries: An application of the Technology Acceptance Model. International Journal of Information Management, 29(3), 196-209.
Pynoo B., P. Devolder, J. Tondeur, J. Braak, W. Duyck, & P. Duyck (2011). Predicting secondary school teachers’ acceptance and use of a digital learning environment: A cross-sectional study. Computers in Human Behavior,  27, 568–575.
Raju, J. (2014). Knowledge and skills for the digital era academic library. The Journal of Academic Librarianship, 40(2), 163-170.
Shahrinaz, I. (2009). Students Acceptance in Using Blog as Learning Tool in an International Private University. Paper in the Proceeding of the  International Conference on Information (ICI9 ), Kuala Lumpur, August 12-13, 169-177.
Suhendra, E. S., Hermana, B., & Sugiharto, T. (2009, June). Behavioral Analysis of Information Technology Acceptance in Indonesia Small Entreprises. In Proceedings of the Anadolu International Conference in Economics, Turkey..
Taheri, M., & Mehrtabai. A.N. (2011). Model-based engineering and information technology in the development of digital library software institute of information and communication technology. Quarterly jurnal of industrial technology development, 9(17), 70-81 (In Farsi).
Technology acceptance model. (2011). Retrieved May 5, 2011 from Wikiversity on the World Wide Web: http://en.wikiversity.org/wiki/Technology_acceptance_model.
Tejeda-Lorente, Á., Porcel, C., Peis, E., Sanz, R. & Herrera-Viedma, E. (2014). A quality based recommender system to disseminate information in a university digital library. Information Sciences, 261, 52-69.
Tibenderana, P.K.G. (2010). A model for Measuring levels of end-users' acceptance and use of hybrid library services and its applicability to universities. Ph.D. dissertation, University of Makerere.
Tibenderana, P.K.G. & Ogao, P.J. (2008). Information Communication Technologies Acceptance and Use Among University Communities in Uganda: A Model for Hybrid Library Services End-Users. International Journal of Computing and ICT Research, 1(1), 60-75.
Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., & Davis, F. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View. MIS Quarterly, 27(3) , 425-478.
 
Wu, Y.L. Tao, Y.H. & Yang, P.C. (2008). The use of unified theory of acceptance and use of technology to confer the behavioral model of 3G mobile telecommunication users. Journal of Statistics & Management Systems, 11(5), 919–949.
Yaghoubi, N., & Shakeri, R. (2009). Analytical comparision of technology acceptance model with emphasis on Internet banking adoption. Iranian journal of management science, 3(11), 21-44 (In Farsi).
Zhao, L., & Zhang, Q. (2011). Mapping knowledge domains of Chinese digital library research output, 1994–2010. Scientometrics, 89(1), 51-87.