برآورد تابع تقاضای حامل های انرژی در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

امروزه نهادة انرژی در کنار نهادة نیروی کار و سرمایه نقش مهمی در تولید کشاورزی ایفا می‌کند. انرژی نهاده‌ای مورد نیاز برای فعالیت ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی است. بحث حائز اهمیت در این زمینه مربوط به میزان واکنش تقاضای انرژی به تغییرات قیمت حامل‌های انرژی و سایر نهاده‌های تولیدی است. از این‌‌رو، مطالعة حاضر به تخمین توابع تقاضای نهاده­های انرژی در بخش کشاورزی شامل برق و نفت گاز و برآورد کشش­های قیمتی و جانشینی (آلن و موریشیما) میان نهاده­های مصرفی پرداخت. برای این منظور، از تابع هزینة ترانسلوگ استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می­دهد، نهاده‌های برق- نفت گاز و برق- سرمایة جانشین‌اند و دو نهادة نفت گاز و سرمایه مکمل یکدیگرند و به‌طور کلی نفت گاز در مقایسه با برق نسبت به تغییرات قیمت -نفت گاز و برق- حساسیت بیشتری نشان می‌دهد؛ بنابراین، توصیه می­شود با توجه به ارزان‌تربودن و پاک‌تربودن انرژی الکتریکی، سیاست‌ها در راستای افزایش تقاضای برق و کاهش مصرف نفت گاز باشد و برای این منظور بهتر است سیاست‌های قیمتی به‌گونه‌ای اتخاذ شوند تا نفت گاز به‌طور مستقیم و به‌تبع آن برق از آن تأثیر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. Bagherzade A and Amirtamouri S. (2009) “Estimate demand energy function in agricultural sector of Iran.” National Seventh Conference in December 2009.
 2. Balance Sheet of Energy (1964-2009) Office of Electricity and Energy metropolitan planning. Electricity and Energy Department of Energy Department. (In Farsi)
 3. Blackorby C and Russell R R. (1989) “Will the real elasticity of substitution please stand up? A comparison of the Allen/Uzawa and Morishimaelasticities.” The American economic review, 779 4: 882-888.
 4. Chambers R G. (1988) “Applied production analysis” A dual approach.Cambridge university press, Cambridge, MA.
 5. Dahl, C., Erdogan, M., (2000). “ Energy and interfactor substitution in Turkey.” OPEC Review 24 (1), 1-22.
 6. Fenchel W. (1951). “Covex sets and functions.” Princeton university, Lecture notes.
 7. Field B C andGrebenstein C. 1980 Capital-Energy substitution in U.S. manufacturing.The review of economics and statistics, 62: 207-212.
 8. Griffen J M and Gregory P R. (1976) “An intercountrytranslog model of energy substitution response.” The American economic review, 66: 845-857.
 9. Gulden Boluk A A K. (2010) “Electricity demand of manufacturing sector in Turkey: A translog cost approach.” Energy economics, 32: 609-615.
 10. Harvey A C and Marshall P. (1991) “Inter-fuel substitution, technical change and the demand for energy in the UK economy.” Applied economies, 23: 1077-1086.
 11. Hotelling H. (1932). “Edgeworths taxation paradox and the nature of supply and demand functions.” The Journal of Political Economy, Vol. 40, No.5.
 12. Jahani M and Asghari A. (2005) “Determination of mathematical structure of wheat cost function in the Arasbaran region.” Journal of Agricultural Science. No: 2.
 13. Kiani H K and Neamati M. (1997) “Simultanous estimate of cost function and wheat inputs demand functions using seemingly unrelated regression.” Journal of Agricultural Economic and Development, 5 (75): 18-70. (In Farsi)
 14. Mehrara M and Abdi A. (2005) “Estimate of demand functions for construction inputs: the case study of Iran.” Journal of Economic Research. 5 (4). (In Farsi)
 15. Moroney J R and  Trapani J M. (1981). “Factor demand and substitution in mineral-intensive industries.”The Bell journal of economics,12: 272-284.
 16. Nerlove M and Addison A. (1958) “Statistical estimation of long run elasticities of supply of selected  agricultural commodities.” Journal of farm economics 38: 496-509. And demand, Journal of farm economics 40: 861-80.
 17. Ray S C. (1982) “A translog cost function analysis of U.S. agriculture, 1939-77.” American journal of agriculture Economics, 64: 490-98.
 18. Samuelson P. (1947) “Foundation of economic analysis.” Cambridge, Mass., Harvard university press.
 19. Shephard R. (1953). “Theory of cost and production functions.” Princeton, N. J., Princeton university press.
 20. Sterner T. (1989) “Factor demand and substitution in a developing country: energy use in Mexican manufacturing.” Scandinavian journal of economics, 91: 723-739.
 21. Sharzeei GH and Haghighi M H. (1995) “Assessing the relationship between energy and the other inputs in the production process of Iran Industry.” (In Farsi)
 22. Tahamipour M. (2007) “Estimate time-series of capital stock in agriculture sector during 1959-2004.” Journal of Agricultural Economic and Development. No:61. (In Farsi)
 23. Zonnour H. (1997) “Structure of cost function and wheat supply in Iran.” Journal of Agricultural Economic and Development, 5 (74): 20-45. (In Farsi)