تحلیل موانع و مشکلات تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی از دیدگاه گلکاران در شهرستان محلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعة روستایی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، موانع و مشکلات تولید­کنندگان گل و گیاهان زینتی از دیدگاه گلکاران در شهرستان محلات تحلیل و بررسی شد. جامعة آماری تحقیق شامل 420 نفر از گلکاران محلات بود که صد نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری سادة تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده­ها، پرسشنامه­ای بود که روایی آن توسط استادان و کارشناسان مربوط و تعدادی از متخصصان ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی شهرستان محلات تأیید شد. میزان پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن در بخش تولید (85/ . =α)، برداشت، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات (80/ . =α) و بازاریابی (91/ . =α) به‌دست آمد و این مقادیر مناسب‌بودن ابزار تحقیق را بیان می‌کنند. براساس نتایج تحلیل عاملی، موانع و مشکلات تولیدکنندگان در بخش­های تولید، برداشت، بسته­بندی، فرآوری و صادرات، همچنین بازاریابی گل و گیاهان زینتی در هفت عامل اقتصادی، ظرفیت‌سازی برای ارتقای دانش، کمبود امکانات برداشت و فرآوری، مهارت و دانش فنی، مهارت‌آموزی بازاریابی، حمایت دولت از گلکاران و توانمند­سازی گلکاران دسته­بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


  1. Coetzee, J.H., Eigenhuis, W.J.H.  and Littlejohn, G.M. )2001(. The South African indigenous flower industry: challenges and limitations, at: www.actahort.org.
  2. Jin,L.&Young, W. )2001(. Water use in agriculture in china: importance, challenges, and implications for policy. Journal of water policy, 3, 215-228.
  3. Kafi, M. Malakoti, M. J., )2003(. New perspective in production industry of ornamental flowers   and    plantsrelying on balanced nutrition. Sana press. Tehran. (In Farsi).
  4. Mahdavi,M. )2000(. The role of management in optimized using than irrigation water. Proceedings of Tenth congress of Iranian national committee of irrigation and drainage. Tehran. Iran.(In Farsi) .
  5. Norozi, GH.,Zamanian, A. R and Hashemian, A. A. )2005(. Study barriers of production and marketing in exporting of flowers and plants in the Mazandaran province. Fifth biennialconferenceof Iran agricultural economic.Sistan and balochestan University, Zahedan. (In Farsi).
  6. Osare, GH, Moetamedi, B & Eilkhanzadeh, H. )2006(.Comparision of irrigation efficiency in consolidate and none consolidate lands of irrigation network. Proceedings of National congress on .
  7. Ozkan, B., M.A. Çelikyurt, O.Karagüzel and F. Akkaya. (2003). Production structure and main marketing problems of export oriented cut flower industry in turkey, at: www.actahort.org.
  8. Raha, S. K. and N. Sultan. )1995(. Marketing of flowers in Daka city. Bangladesh J. Agric. Econ.    18(1):3-56.
  9. Taghsimi, J. (1999). Take alook at the global market of flowers and plants. Institute of Business Studies and Research, Tehran. (In Farsi).

10. World  Bank. (2005). Shaping th Future of water for Agriculture: A Sourcebook for Investment in Agricultural Water Management, (1 st Ed). World bank publications, US.

11. Yercan, M(2003).Management turning-over and participatory management of irrigation shemes: a case study of Gediz River Basin in Turkey. Agricultural water management, 62(3), 205-214.

12. Zamanian, A. R., (2009). Flowers and plants Production and marketingin Iran. Offeraneffective strategythrough marketing mix model. Commercial studies. 39: 32-48. (In Farsi).