سنجش توانمندی شغلی دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی کشاورزی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

شناسایی توانمندی‌های مورد نیاز دانش‌آموختگان در بازار کار و تقویت آن‌ها نقشی اساسی در افزایش دسترسی به فرصت‌های شغلی دارد. هدف پژوهش حاضر سنجش توانمندی شغلی فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی کشاورزی و راهکارهای بهبود آن است. نمونة آماری این تحقیق را 101 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکدة کشاورزی دانشگاه زنجان در سال 91 تشکیل دادند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن از طریق متخصصان دانشگاهی و کارشناسان جهاد کشاورزی تأیید شد و برای سنجش پایایی آن از آلفای کرونباخ (94/0-87/0) استفاده شد. نتایج نشان داد میانگین نمرة توانمندی شغلی پاسخگویان 04/7 از 20 است که نشانگر توانمندی شغلی ضعیف آن‌هاست. با استفاده از تحلیل عاملی، راهکارهای توانمندسازی شغلی دانش‌آموختگان کشاورزی در هفت عامل، افزایش حمایت‌های دولتی، افزایش ارتباط بین بخش آموزش با اجرا، ایجاد تغییرات ساختاری در شیوة آموزشی، برگزاری دوره‌های آموزشی فنی- حرفه‌ای در زمان تحصیل، ایجاد تغییرات ساختاری در محتوای آموزشی، تغییر در شیوة پذیرش دانشجو و اصلاح برنامه‌های درسی خلاصه شدند که درمجموع 64 درصد از کل تغییرات مربوط به راهکارهای توانمندی شغلی پاسخگویان را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. 1. Ale Aboyeh, S., & Shamsazar, N. (2008).Entrepreneurship training Position in improved agricultural employment status, challenges and opportunities. In the Proceedings of National Conference on Entrepreneurial Development in agricultural Science and applications Education, Institute of Applied of Agricultural Jihad, Mashhad, p 20.   (In Farsi)

  2. Barabadi, A., Malek Mohamadi, I., & Asadi, A. (2009). Analysis of educational and social - cultural barriers agricultural graduates employment. Journal of Social, Economic, Scientific and Cultural, 109. (In Farsi)

  3. Golipoor, A., Rehimiyan, E., & Mirzamani, A. (2008). The role of formal education and organizational occupation on women empowerment Tehran. Women Research, 3(6), P 113-132. (In Farsi)

  4. Herendi, F., & Mohsenkhani, Z. (2007). Employment challenges, Journalof Science - Research of Social Welfare, 25(6), p 5. (In Farsi)

  5. JafariyeSamimi, A. (2002).Survey Employment of Zanjan University Graduates. M.Sc. Thesis, University of Tehran, Iran. Not published. (In Farsi)

  6. Kathleen, C. (2001). "Developing employ ability skills", Journal of Improvement Research, 5(21).

  7. Knight, P., & yorke, M. (2002). Employability through the curriculum. Tertiary Education and Management, 8(4), pp. 261–276.

  8. Lin, J. (2006). "Employment and China’s private universities: Key concerns". International Higher education Newsletter, 42(1), pp 1-28.

  9. Melhem, y. (2004). The antecedents of customer contact employees' empowerment « Employee Relation, 1(26),  p 72-93.

  1. Mir Kamali, M., Bageriye KHalili, Z. (2005). Evaluate jobs Capabilities of technical and vocational of graduates. Educational Innovations, 13, P 85-110. (In Farsi)
  2. Movahedi, R., Akbari, R., Yagobi, A., & Khodaverdiyan, M. (2010). The solutions for improving the employment situation of graduates in agriculture. Journal of Agricultural Extension and Education, 4(3).
  3. Robbins, T.L., Crino, M.D., & Frendal, L.D. (2002). An Integrative Model of the Empowerment process. Human Resource Management Review, 12(3), p 419- 443.
  4. Sajedi, F., Omidvari, A. (2006). Influencing Factors of employee empowerment. Seventh International Conference of Quality Managers, Tehran, P16. (In Farsi)
  5. Shahbazi, E., & Ali Beygi, A. (2006). Analysis of the qualifications of agricultural graduates to enter the labor market. Journal of Agricultural Extension and Education in Iran, 1(2), P15. (In Farsi)
  6. Shariatzadeh, M., Chizari, M., Malek Mohamadi, I., & Nozari, A. (2006).  Opinions of agricultural education experts about the goals, program and the process of agricultural education students attracting, Journal of Agricultural Extension and Education in Iran, 1(2), P1.  (In Farsi)
  7. Tahmasebi, M., Pezeshkiye Rad, G., & Shabanaliye Fami, H. (2010). Effective factors on the ability of agriculture students to enter the labor market in the age of globalization. Journal excellent Education Association of Iran, 4(2). (In Farsi)
  8. Taleboyan, A., & Vafayi, F. (2009). Comprehensive model for empowering human resources, Journal of management, 20(203), P 16-20. (In Farsi)
  9. Torabi Mehrabi, M. (2006).Necessary to empower students. Journal of Growth, (14), p 35. (In Farsi)