بررسی امکان‌پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو در شهرستان بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

  این تحقیق به روش پیمایشی و با هدف بررسی امکان­پذیری مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو در شهرستان بافت انجام گرفت. جامعة آماری این تحقیق 5750 نفر از گردوکاران شهرستان بافت بود. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 300 نفر تعیین شد. نمونه­ها از طریق نمونه­گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط گروهی از متخصصان تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی بخش­های مختلف پرسشنامه بین 73/0 تا 82/0 به‌دست آمد. طبق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه­های امکان­پذیری مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو به‌ترتیب زیر رتبه‌بندی شد: توانمندی‌های دانشی- مهارتی، عملیات شیمیایی، عملیات مکانیکی (فنی)، عملیات زراعی، خدمات حمایتی- ترویجی، توانایی اقتصادی و عملیات بیولوژیکی. ضرایب همبستگی نشان داد بین تعداد اعضای خانوار، سابقة عضویت در تشکل­ها، منابع و کانال­های اطلاعاتی درمورد مسائل گردوکاری، اطلاعات و دانش فنی گردوکاران، تعداد مراجعه‌ها به جهاد کشاورزی، تعداد رقم­های کشت‌شدة گردو، نوآوری­ در کاشت گردو، اقدامات زراعی انجام‌گرفته برای مبارزه با کرم خراط گردو، تعداد اعضای خانوار اشتغال به گردوکاری، کل درآمد سالیانه از گردوکاری، متوسط میزان عملکرد از گردوکاری و امکان­پذیری مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو رابطة معنی­داری وجود دارد. همچنین، نتایج آزمون‌های مقایسه‌ای، نشانگر تفاوت معنی‌داری بین دیدگاه گروه‌های مختلف پاسخگویان به لحاظ امکان‌پذیری مدیریت تلفیقی آفت کرم خراط گردو است. سرانجام، بهره‌گیری از رهیافت مدارس باغی برای آموزش باغداران، عرضة نهاده‌های بیولوژیکی و ارائة خدمات مشاوره‌ای، پرداخت اعتبارات برای احیای باغات گردو و بهره‌گیری از دانش بومی پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Dent, D. (1995). Integrated Pest Management. International Rice Research Institute, pp: 161-184.
 2. Erbaugh, J. M, Donnermeyer, J., Amujal, M., & Kidoido, M. (2010). Assessing the impact of farmer field school participation on IPM adoption in Uganda. Journal of International Agricultural & Extension Education, 17(3): 5-17.
 3. Etehadi, M., Roosta, K. & Mohammadgholinia, J. (2011). Investigation of Effectiveness of the Farmers Field Schools Approach in Integrated Pest Management: The case of Sistan & Balochestan Province, Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 7(1): 27-40.(In Persian).
 4. Heidari, A. & Afsari Kohne shahri, S.  (2010). An Evaluation of Greenhouse Owners Knowledge toward Integrated Pest Management (IPM), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 41-2(1): 51-57 (In Persian).
 5. Hedjazi, Y.  & Sharifi, M.  (2011).  Effects  of  information sources and communication channels  on  adoption  of  rice  integrated  pest  management: Case study of  Droudzan district of Marvdasht county,  Fars province Agronomy  Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 93: 48-56. (In Persian).
 6. Klavdianou, A. P. Evangelia, G. & Tsakiridou, E. (2000). Environment Attitudes of Integrated Pest Management Greenhouse Producers in Greece, IAER: (6) 2: 306-315.
 7. Litsinger, J.A. Libetario, E. M. & Canapi, B. L. (2009). Eliciting  Farmer  Knowledge,  Attitudes,  and   Practices  in  the  Development  of  Integrated  Pest  Management  Programs  for  Rice  in  Asia. Integrated pest management: Dissemination and Impact 5: 119-275.
 8. Patel, M .C, Chauhan. N. B.  & Korat, D.M. (2007). Development  of  Technique to Measure Attitude  of  Farmers  Towards  Integrated  Pest  Management,  Journal  of  Agricultural Sciences, Karnataka Journal  of  Agricultural  Science, 20 (4): 876-677.
 9. Peshin, R. & Dhawan, A.K. (2009). Integrated Pest Management: Dissemination and Impact, Rajinder Peshin Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu Division of Agricultural Extension Education FOA Chatha, India.
 10. Raini, R. Hoffmann, V. & Zebitz, C. P. W. (2005). Integrated Pest Management and Information Flow: Case Study Tomato Stakeholders’ Practices in Kenya, People present at Conference on International Agricultural Research for Development Tropentag, 11-13.
 11. Samiee, A. Rezvanfar, A.  & Faham, E. (2009).  Factors  influencing  the adoption of  integrated  pest  management by  wheat  growers  in Varamin  County,  Iran. African Journal of Agricultural Research, 4(5): 491-497.
 12. Sonwa, D. G. Coulibaly, O. Adesina, A. A. Weise, S. F. & Tchatat, M. (2004). Integrated pest management in cocoa agroforests in southern Cameron: Constraints and overview. Journal of Integrated Pest Management Reviews, 7: 191-199.
 13. Sagar, A.D. (1991). Pest control strategis: concerns, issues and options. Environmental Impact Assessment, Review, 11(3): 257-279.
 14. Sharifi, M. Sharifzadeh, A. & Mahboobi, M.R. (2009). Identifying and Analyzing the Farmers Practices related to Rice Integrated Pest Management in Marvdasht County, Fars Province, Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 16(2):10-20. (In Persian).
 15.  Trivedi, T. P. & Ahuja, D. B. (2011). Integrated pest management: Approaches & implementation. Indian Journal of Agricultural Sciences, 81(11): 93–981.
 16. Razzaghi Borkhani, F. Rezvanfar, A. Shabanali Fami, H. (2011). Investigation the Role of Educational- extension Factors on the Environmental Awareness of Chemical Pesticides use in Rice Cultivation. Journal of Agricultural Education Administration Research, 15: 44-55. (In Persian).
 17. Veisi, H. Mahmoodi, H. & Sharifi moghaddam, M.  (2011). A Determination of the Farmers' Behavior in Adoption Related to the Technologies of Integrated Pest Management, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 41-2 (4): 481-490 (In Persian).
 18. Vasileiadis, V.P. Moonen, A.C. Moonen, Sattina, M. Ottoa, S. Pons, X. Kudsk, P. Veres, A. Dorner, Z. van der Weide, R. Marraccini, E. Pelzer, E. Angevin, F. Kiss, J. (2013). Sustainability of European maize-based cropping systems:  Economic,  environmental  and  social assessment of  current  and  proposed  innovative  IPM-based  systems,  European  Journal of Agronomy, 48:1– 11.
 1. Ko, T. G. (2005). Development of a tourism sustainability assessment procedure: a conceptual approach. Tourism Management, 26: 431-445.