بررسی اثر سیاست‌های حمایتی بر سطح زیرکشت پنبه در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ‌ارشد اقتصادکشاورزی دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

پنبه از گذشته تا به حال یکی از کالاهای اساسی و راهبردی در ایران است. استان گلستان در سال‌های گذشته بخش عظیمی از پنبة مورد نیاز کشور را تأمین کرد و به یکی از قطب‌های اصلی کشت این محصول تبدیل شد. در مطالعة حاضر، اثر سیاست‌های حمایتی بر عرضة پنبة استان گلستان با استفاده از متغیر نسبت شاخص حمایت از تولیدکنندة پنبه به محصولات رقیب آن به‌عنوان متغیر نشان‌دهندة اثر سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی بررسی شد که این کار از طریق برآورد معادلات واکنش سطح زیرکشت پنبة آبی و دیم در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو صورت گرفت. نتایج نشان می‌دهد اثر مثبت متغیر نسبت شاخص حمایت از تولیدکنندة پنبه به محصولات رقیب آن در هر دو معادلة سطح زیرکشت آبی و دیم پنبه معنی‌دار بود. کشش عرضة این متغیر در مدل پنبة آبی در کوتاه‌مدت 12/0 درصد و در بلند‌مدت 27/0 درصد و در مدل واکنش عرضة پنبة دیم نیز مقدار کشش عرضة این متغیر در کوتاه‌مدت 16/0 درصد و در بلند‌مدت 26/0 درصد است. پیشنهاد می‌شود علاوه‌بر افزایش سودآوری نسبی پنبه نسبت به رقبای آن و کاهش واردات بدون برنامه، افزایش حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی از پنبه مانند قیمت تضمینی به‌منظور ایجاد انگیزه در کشاورزان برای افزایش عرضة این محصول صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alikhani, M., Sadrol Ashrafi, M., Yazdani, S. & Shirin Bakhsh, Sh. (2010). Economic analysis of government intervention policies effects on cotton pricing in Iran. Journal of Agricultural Economics, 4(1), 31-49. (In Farsi).
 2. Aminravan, M. (2013). Evaluating affecting factors on supply response of cotton produces in Golestan province, M.Sc. Thesis, Department of Agricultural Economics and Development, Tehran University. (In Farsi).
 3. Atghayi Kordkolayi, M. (2010). Evaluating of equilibrium exchange rate and investigating of its possible effects on support of agricultural producers’ indicator in Iran. M.Sc. MSc Thesis, Department of Agricultural Economics and Development, Tehran University. (In Farsi).
 4. Bakhshodeh, M. & Shafiei, H. (2006). Investigating Effects of Guaranteed Purchasing Policy on Land Cultivations and Yields of Cotton, Potatoes and Onions in Fars Province. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, Isfahan University of Technology; 10 (3):257-265. (In Farsi).
 5. Behbod, A. & Najafi, B. (2011). Investigating effects of protectionist policy on the supply of sunflower. Journal of Agricultural Economics Research. Vol. 3, Number. 2: 133-146. (In Farsi).
 6. Britt M.D. (2002). Producer response for cotton in United States. MSc Thesis, Agricultural and applied economics. Texas Tech university.
 7. Elawad Salih S.M. (2001). Supply response of Sudan's cotton industry: Implications of government intervention. Phd. Philosophy. Economics and management. University Putra Malaysia.
 8. Granger C.W.J. (1988). Some Recent Developments in a Concept of Causality. Journal of Econometrics, (39) 199-211.
 9. Haeri, A. & Asayesh, A. (2009). Investigating cotton situation in Iran & Word, Office of Strategic and statistical studies of textile industry (Iran Textile Industries Association). (In Farsi).
 10. Houston J.E., Mcintosh CS., Stavriotis P.A. & Tumer S.C (1999). Leading Indicators of Regional Cotton Acreage Response: Structural and Time Series Modeling results. Journal of Agricultural and Applied Economics. 31 (3): 507-517.
 11. Mehrparvar Hosseini, E. (2013). Investigate the factors on the behavior of the trade balance of agriculture in Iran. MSc Thesis, Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics and Development, Tehran University. (In Farsi).
 12. Mohammadi, H., Faraj Zadeh, Z. & Kafil Zadeh, F. (2009). Impact of government supportive policy on supply, acreage and yield of sugar beet in Iran. Journal of Sugar Beet, 25(1). (In Farsi).
 13. Moraes M. (2006). Soybean acreage response in Brazil. Presented at the NCCC-134 conference on applied commodity price analysis, forecasting and market risk management. St. Louis, Missouri.
 14. Najafi, B. (2002). Investigating of the sugar beet price support policies: issues and approaches. Journal of Agricultural Economics and Development. 10(39), 28-47.
 15. Nerlove M. (1956). Estimates of elasticities of supply of selected agricultural commodities. Journal of farm economics. 38( 2), 496-509.
 16. Nerlove M. (1958). Distributed lags and estimation of long-run supply and demand elasticities: Theoretical Considerations. Journal of Farm Economics. (40), 301-311.
 17. Parrott S.D. & McIntosh C.S. (1996). Nonconstant price expectations and acreage response: The case of cotton production in Georgia. Journal of agricultural and applied economics, 28(1), 203-210.
 18. Rafati, M. (1991). Institute of Business Studies and Research, Cotton world market, International commodity market Publication, 4(2). (In Farsi).
 19. Sadighi, H., Lavler,  K. A. (2007). Econometric, Applied Approach, translated by: Shirin Bakhsh, Sh., Avaye-Noor Publisher. (In Farsi).
 20. Salehi Rad, M. (2007). Investigating the factors affecting on the development of the acreage of rape oilseed with emphasis on the role of government policies. MSc Thesis, Agricultural Economics, Department of Agricultural Economics and Development, Tehran University. (In Farsi).
 21. Statistics and information sector of Golestan province’s Jahad-Keshavarzi, 2010.
 22. Strategic plan of cotton research, Institute of Cotton Research, 2007.
 23. 23.    Taheri, F., Yazdani, S. & Mohamadi, H. (2009). Effects of government protective policies on supply, acreage and yield of wheat in Iran. Journal of Agricultural Economics Research, 1(1), 95-114. (In Farsi).
 24. Web site of Jahade-Keshavarzi Ministry. (2012). Office of Statistics and Information Technology.
 25. Web site of Jahade-Keshavarzi Ministry. (2012). Agricultural Data Bank of Jahade-Keshavarzi Ministry.
 26. Web site of Food and Agricultural Organization, (2011).
 27. Yazdani, S. & Mazhari, M. (1995). Investigating the factors affecting on the sugar been supply in Khorasan province. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 26(4), 1-7.
 28. Yu B., Liu F. & You L (2010). Dynamic agricultural supply response under economic transformation: A case study of Henan province. International Food Policy Research Institute (IFPRI) discussion paper 00987:2010.
 29. Zare, E., Chizari, A. & Nemati, N. (2010). Analysis of pricing policy in the cotton market of Iran. Journal of Agricultural and Development Economics, 18(69). (In Farsi).