تاثیر کسب اطلاعات از کانال های ارتباطی میان‌فردی انگورکاران بر مقدار مصرف صحیح کود در تاکستان‌های شهرستان خرمدره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعة روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

رفتار کشاورزان می‌تواند متأثر از عوامل اجتماعی- اقتصادی گوناگونی باشد. هدف این پژوهش، تحلیل تأثیر منابع اطلاعاتی میان‌فردی بر رفتار انگورکاران از لحاظ مقدار مصرف صحیح کود در تاکستان‌هایشان است. داده‌های این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و از طریق مصاحبه‌های ساختارمند گردآوری شدند و 260 نفر از 3942 انگورکار شهرستان خرمدره با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برای نمونه انتخاب شدند. روایی محتوای پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان مرتبط و روایی سازه براساس تحلیل روایی همگرایی به‌دست آمد. تحلیل پایایی ابزار نیز با استفاده از آزمون راهنما و محاسبة ضریب کرونباخ آلفا (71/0 تا 91/0) صورت گرفت. نتایج نشان داد کودهای میکرو و دامی نسبت به دیگر کودها بیشتر به‌طور صحیح استفاده می‌شدند، درحالی‌که کودهای اسیدبوریک، ورمی‌کمپوست و کود سبز کمترین مصرف صحیح را در بین انگورکاران داشتند. کمتر از نیمی از انگورکاران مقدار دیگر کودها را به‌صورت صحیح استفاده می‌کردند. رفتار کشاورزان درمورد مقدار مصرف صحیح کود می‌تواند از طریق متغیرهای سن باغداران، مداخله‌گری دولت و کسب اطلاعات از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان، بازدیدهای انجام‌گرفته از تاکستان‌های خارج از روستا، فروشندگان سموم و نهاده‌های کشاورزی و کشاورزان نمونه و باتجربه تبیین شود؛ بنابراین، رفتار کشاورزان می‌تواند متأثر از منابع اطلاعاتی رسمی و غیر رسمی باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Alfred, S.D.Y. & Fagbenro, O.A. (2006). Perception of Tilapia Farmers on Information Sources in the Coastal Region of Ondo State, Nigeria. In: (Wilfrido, M. et al eds) Tilapia, Sustainable Aquaculture From The New Millennium. Proceeding of 7th International Symposium on Tilapia in Aquaculture (ISTA) Boca del Rio. Veracruz, Mexico.2:274- 279.
 2. Bokusheva, R., Finger, R., Fischler, M., Berlin, R., Marin, Y., Perez, F. and Paiz, F. (2012). Factors determining the adoption and impact of a postharvest storage technology. Food Sec, 4, 279–293.
 3. Estelaji, A. & Khoshmanzar, H. (2011). Capability of Agricultural Development with Emphasis on Production of Grape (Faruj Township Case study). Two monthly Agriculture and sustainable development. (35), 55-48. (In Farsi).
 4. FAO (2012). Grape Production Statistics, FAO Statistics. Rome: FAO.
 5. Hedjazi. Y. & Veisi H. (2007). Contribution of communication channels and information sources to the adoption. Fish Farming Innovation in Iran. Journal of Extension Systems. 23(1), 42-54.
 6. Jihad-e- Agriculture Ministry (2010). Agricultural Statistics. Tehran: Office of Statistics and Information technology. Available at: http.//www.agri-jahad.ir. (In Farsi)
 7. Mousavi, M. & Ajili, A. (2011). The Role of Agricultural Education and Extension reduce the amount of waste agricultural products. First National Conference on Strategies for achieving sustainable agriculture. Payam Noor University On Khuzestan Province. (In Farsi)
 8. Mvsavi, M.. Zratkysh, E. (2010).  Survey factors affecting the desire and demand of farmers to   Agricultural Insurance  at  Kohgiluyeh. Second National Conference on Agriculture and Sustainable development. Opportunities and challenges ahead.  Islamic Azad University of Shiraz. (In Farsi)
 9. Nejatiyan, M..A. (2005).  Collect and evaluation Primary Statistics Primary Qazvin Province. Journal of Seed and Plant Research. (22), 338-319. (In Farsi)
 10. Paudel, P., and Matsuoka, A. (2008). Factors Influencing Adoption of Improved Maize Varieties in Nepal: A Case Study of Chitwan District. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2(4), 823-834.
 11. PezeshkiRad, Gh. & Karamidehkordi, E. (2012). Social Statistics and Data Analysis for research on Agricultural Extension, Development and Education. Tehran: Tarbiat Modares University Press. (In Farsi)
 12. PezeshkiRad, GH., Mostafavi, S., & KaramiDehkordi, E. (2011). Factors influencing modern irrigation systems adoption among farmers of the Zanjan and Khodabandeh Townships. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(4), 595-605 (In Farsi)
 13. Ransom, J. K., Paudyal, K. & Adhikari, K. (2003). Adoption of improved maize varieties in the hills of Nepal. Agricultural Economics, 29(3), 299-305.
 14. Rasouly, A. (2005). Determination of grape farmers’ Technical efficiency and its influencing factors in the Qazvin Province. Journal of Agriculture Modern Knowledge. 12 (6), 30-23. (In Farsi)
 15. Rehman, F., Muhammad, S., Ashraf, I., Mahmood, K., Ruby, T. & Bibi. I. (2013). Effect of Farmers’ socioeconomic characteristics on access to agricultural information: empirical evidence from Pakistan. The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(1), 324-329 .
  1. Rezaei., M.( 2009). Current theory about adoption information and communication technologies.  Journal of communication, 16 (4), 93-63.(In Farsi)
  2. Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovation. Fifth ed. Free Press. New York.
  3. Sabryfr, b. & Qaisar, p. (2012). Influencing Factors the acceptance of Extension programs by Hossein Abad district farmers.  Proceedings of the Second National Conference on Deal with Desertification and sustainable development Iranian desert wetlands. (In Farsi)
  4. Tafazoli, E., Bostani, F., Kavoosi, B., Hosseini Farahi, M. & Mosavi, N. (2012). Influence of pruning date and zinc sulfate treatment by pruning wound on yield component and vegetative characteristics of table grape (Vitis venifera L. Cv Askari). Journal of Horticultural Science (Agricultural Sciences and Technology), 26 (1), 54-62. (In Farsi)
  5. Zare, Sh. (2005). Production Economics and Efficiency of grape farmers in the Khorasan Province, a case study in the Kashmar Township. Agricultural Economics and Development (Special Issue on productivity and efficiency), 13 (52), 279-306. (In Farsi)