بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاک، گامی در جهت توسعه پایدار کشاورزی، مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاک توسط کشاورزان شهرستان شیروان و چرداول، که یکی از قطب­های اصلی کشاورزی استان ایلام می­باشد، می­باشد. این مطالعه از نوع تحلیلی مقایسه­ای می­باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری مورد نظر همة کشاورزان این شهرستان به تعداد 8099 نفر است که از این تعداد، 140 نفر به روش نمونه­گیری طبقه­ای و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. نمونة مورد مطالعه در این پژوهش به دو گروه کشاورزانی که به عملیات حفاظت خاک اقدام کرده­اند و کشاورزانی که هیچ­گونه عملیات حفاظت انجام نداده­اند تقسیم شد. ابزار اصلی تحقیق برای جمع­آوری اطلاعات پرسشنامة محقق‌ساخته بوده است. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان و استادان  ترویج و آموزش کشاورزی بررسی شده و اصلاحات لازم صورت گرفته است. به منظور تعیین قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه آزمون مقدماتی در یکی از روستاهای خارج از نمونة آماری انجام گرفت. پایایی عوامل مورد سنجش در پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه­وتحلیل آماری داده­ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل تشخیصی و آزمون T همبسته استفاده شده و تجزیه­وتحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخة 16 تحت ویندوز انجام گرفته است. نتایج نشان می­دهد متغیرهای سن، دانش فنی، سطح سواد و تعداد اعضای خانوار کشاورزان به­ترتیب بیشترین تأثیر را در پذیرش عملیات حفاظتی خاک دارند.

کلیدواژه‌ها