اولویت بندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (مطالعه موردی: استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در جلوگیری از ضایعات محصولات بخش کشاورزی، تأسیس این صنایع را می­توان یکی از راهکارهای مناسب در جهت توسعة کشاورزی دانست. با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که هم­اکنون صنایع تبدیلی مازندران با آن مواجه است عرضة ناکافی مواد اولیه از نظر دسترسی به کیفیت و قیمت مناسب در محل استقرار صنایع است، این مطالعه به اولویت­بندی شهرستان­های استان مازندران برای استقرار مناسب صنایع تبدیلی و تکمیلی می­پردازد. بدین منظور از روش انتروپی و تکنیک ویکور استفاده شد و نتایج نشان داد که شهرستان­های بهشهر و نکاء و ساری نسبت به سایر شهرستان­های استان مازندران از قابلیت­ بیشتری برای احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی برخوردارند؛ از این رو پیشنهاد ­شد که سرمایه­گذاری و برنامه­ریزی آتی برای احداث صنایع تبدیلی در این سه شهرستان صورت پذیرد که دارای هزینه­های پایین­تر و ارزش­افزودة بالاتری هستند.

کلیدواژه‌ها