نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک و عوامل مؤثر بر آن است. جامعة آماری تحقیق شامل تمام کشاورزان استان کرمانشاه بود که با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران، 176 نفر از آن­ها برای نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‏‏ای بود که روایی آن را گروه تخصصی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (α>0.7). تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیشتر کشاورزان مورد مطالعه (4/53 درصد) نگرشی متوسط به عملیات حفاظت خاک داشتند. نتایج مقایسة میانگین‏ها نشان داد که بین نگرش کشاورزان به عملیات حفاظت خاک بر اساس متغیرهای عضویت داشتن یا نداشتن در نهادهای روستایی و دریافت کردن یا نکردن وام اختلاف معنی‏داری وجود داشت؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر دانش دربارة عملیات حفاظت خاک، تعداد دفعات شرکت در کلاس‏های آموزشی- ترویجی و میزان سواد کشاورزان قادر به تبیین 4/27 درصد از واریانس نگرش آنان به عملیات حفاظت خاک بودند.

کلیدواژه‌ها