اثر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی (مورد مطالعه: استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان به اجرا در آمد. در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش شامل 180 نفر از کارشناسان شاغل در بخش ترویج کشاورزی استان کرمان بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‏گیری طبقه‏ای با انتساب متناسب تعداد 123 نفر انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از فن پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد که روایی آن طبق نظر گروهی از متخصصان به تأیید رسید. برای تعیین میزان پایایی مقیاس‏های پرسشنامه از آمارة آلفای کرونباخ استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSSwin20 و LISREL8.5 تجزیه­وتحلیل شدند. نتایج حاصل از این پژوهش در سطح 99 درصد اطمینان نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین کیفیت زندگی کاری با تمامی مؤلفه‏های تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) وجود دارد؛ همچنین نتایج مدل‏سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که کیفیت زندگی کاری با ضریب مسیر 46/0 و مقدار t معنی‏دار (93/3) اثر مثبت و معنی‏داری بر تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی استان کرمان دارد، به ‏طوری‏ که توانایی تبیین 21 درصد از تغییرات تعهد سازمانی کارشناسان ترویج کشاورزی را داراست.

کلیدواژه‌ها