تحلیل پیامدهای اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق روستایی استان زنجان (مطالعه موردی: روستای خمارک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان

3 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل پیامدهای اجرای طرح­های آبخیزداری در مناطق روستایی استان زنجان صورت پذیرفت. به لحاظ روش پژوهش این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی است. جامعة آماری تحقیق را همة سرپرستان خانوار روستای خمارک تشکیل دادند (170N=) که بر اساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 115 نفر از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‏آوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر تعدادی از کارشناسان و متخصصان ترویج کشاورزی و توسعة روستایی مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه­شده برای بخش میزان اهمیت پیامدهای اجرای طرح­های آبخیزداری در روستای خمارک 83/0 بود. به منظور تجزیه­وتحلیل اطلاعات از نرم­افزار SPSSWin18 استفاده شد. یافته­های تحلیل عاملی بیانگر آن بود که پیامدهای اجرای طرح­های آبخیزداری در روستای خمارک به­ترتیب در سه عامل زیست­محیطی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرند که این سه عامل در مجموع حدود 2/67 درصد واریانس را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها