بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطه کشاورزی مطالعه موردی: مرکز آموزش کشاورزی حاجی آباد هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش‌های متوسطة کشاورزی از دیدگاه آموزشگران و دانش‌آموزان انجام گرفته است. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری تحقیق شامل دو گروه آموزشگران (21 نفر) و دانش‌آموزان (86 نفر) مرکز آموزش کشاورزی حاجی‌آباد بودند. گردآوری داده‌ها از طریق سرشماری کامل افراد انجام گرفت. اعتبار محتوایی ابزار تحقیق با نظرخواهی از تعدادی از کارشناسان و متخصصان مربوط تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از روش آزمون مقدماتی استفاده شد که آلفای کرونباخ محاسبه­شده (بیشتر از 7/0) مبین اعتبار مناسب آن برای گردآوری داده‌ها بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامة نرم‌افزاری SPSS نسخة 5/11 انجام گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دید آموزشگران کیفیت آموزش‌های متوسطة کشاورزی در حد خوب است، در حالی که از دید دانش‌آموزان، کیفیت آموزش‌های متوسطة کشاورزی در حد متوسط است. کیفیت ابزارها و ادوات ماشینی در مزرعه، تخصص و مهارت آموزشگر در موضوع درس، به­کارگیری روش‌های تدریس متنوع و مناسب، استفاده از فیلم‌های آموزشی مرتبط با موضوع درس و علاقه­مندی دانش­آموز به رشتة تحصیلی مهم‌ترین عواملی بودند که بر کیفیت آموزش‌های متوسطة کشاورزی تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها