بررسی سازه های مؤثر بر به کارگیری توصیه های طرح های تسریع انتقال یافته های تحقیقاتی توسط کشاورزان استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از شاخص­های ارزیابی اثربخشی آموزش کشاورزان به­کارگیری آموخته­های آن­هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی سازه­های تأثیرگذار بر به­کارگیری توصیه­های کارشناسان جهاد کشاورزی توسط کشاورزان بود. جامعة آماری همة کشاورزانی بودند که حداقل در یکی از طرح­های تسریع انتقال یافته­های استان فارس شرکت کرده­اند (143 نفر). بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 120 نفر از این کشاورزان با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب شدند؛ همچنین به منظور بررسی دیدگاه­های دست­اندرکاران طرح­ها دربارة عوامل مؤثر بر به­کارگیری توصیه­ها از سوی کشاورزان با همة مروجان، کارشناسان و محققان دست‌اندرکار طرح‌ها (12 نفر) مصاحبة عمیقی انجام شد. ابزار مورد استفاده برای جمع­آوری داده­های کمی پرسشنامه بود که روایی صوری آن با استفاده از پانلی از صاحب­نظران تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد. آلفای کرونباخ بین 92/0ـ73/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که هفت متغیر انگیزة به­کارگیری، خودکارآمدی عملکرد، حمایت مسئولان، انتظارات از نتایج عملکرد، فرصت استفاده، نتایج فردی مثبت و مخالفت مسئولان در مجموع قادرند 80 درصد از تغییرات را در به­کارگیری توصیه­ها توسط کشاورزان پیش­بینی کنند.

کلیدواژه‌ها