تحلیل روند و ماهیت تغییر تکنولوژی تولید چغندرقند در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

در این مطالعه، روند و ماهیت تغییر تکنولوژی در تولید چغندرقند ایران با استفاده از رهیافت تئوری دوگان هزینه مطالعه شد. این رهیافت در برآورد ساختار تقاضای عوامل با وجود تغییرات قیمت نهاده­ها و وضعیت تکنولوژی مفید شناخته شده است. پس از تخمین، از میان فرم­های مختلف توابع انعطاف­پذیر، با گزینش و برازش تابع هزینۀ ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه با استفاده از داده­های دورۀ زمانی سال­های 1368-1388 به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE) محاسبات لازم انجام گرفت. درصد تغییر تکنولوژی در دورۀ مورد مطالعه 65/1- درصد بوده است؛ یعنی با گذشت زمان هزینۀ واحدهای تولیدی کاهش یافته است. علاوه بر این تغییر تکنولوژی در جهت استفادۀ بیشتر از ماشین­آلات و استفادۀ کمتر از زمین، نیروی­ کار و کود شیمیایی بوده است.

کلیدواژه‌ها