تحلیل عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان پرتقال کار جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

3 استادیار گروه مدیریت توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان پرتقال­کار انجام شده است. جامعة آماری تحقیق شامل همة پرتقال­کاران شهرستان جیرفت (استان کرمان) است که با استفاده از فرمول کوکران، 29 نفر از آن­ها برای مطالعه انتخاب شدند. برای افزایش اعتبار یافته‏های تحقیق 125 پرسشنامه با روش نمونه‏گیری تصادفی ‏ساده در بین اعضای جامعة آماری توزیع شد که در نهایت تعداد 110 پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه‏ای بود که روایی آن از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (α>0.7). این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر امکان کنترل متغیرها غیر آزمایشی و از نظر شیوة جمع‏آوری داده‏ها میدانی به شمار می‏رود. با توجه به محدوده زمانی، این تحقیق تک مقطعی بوده و داده‏ها و اطلاعات در یک مقطع زمانی  گردآوری شده‏اند. تجزیه­وتحلیل داده‏ها به‏ وسیلة نرم‏افزار SPSSwin18 انجام شد. یافته­های حاصل از تحلیل عاملی نشان­دهندة این است که عامل اقلیمی و محیطی و عامل آفات و بیماری بیشترین تأثیر را در ایجاد ریسک دارند و استراتژی‏های مالی و تکنولوژی و مدیریت بازاریابی از مهم‏ترین شیوه‏ها برای مدیریت ریسک تولید پرتقال­کاران هستند؛ همچنین نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین مدیریت ریسک کشاورزان بر اساس متغیرهای سطح تحصیلات، سابقة کشت، درآمد کشاورزی رابطة مثبت و معنی‏داری دارد به دین معنی کشاورزانی که از درآمد و سابقة کار بیشتری یا از تحصیلات بالاتری برخورد دارند توانایی بیشتری در مدیریت­کردن عوامل مربوط به ریسک دارند. این در حالی که بین مدیریت ریسک و میزان بدهی بانکی رابطة منفی و معنی‏داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق نشان داد که مهم­ترین عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک از دیدگاه پرتقال­کاران مورد مطالعه استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و بیمه­کردن محصولات کشاورزی است. بدین منظور پیشنهاد می‏شود که دولت تسهیلات لازم برای بیمه­کردن محصولات کشاورزی برای کشاورزان منطقه فراهم کند.

کلیدواژه‌ها