بررسی میزان پذیرش فناوری اجاق‏های خورشیدی توسط عشایر میهمان شهرستان سنقروکلیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ترویج کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه و مدرس مدعو دانشگاه پیام نور شهرستان سنقروکلیایی

چکیده

استفادة بهینه از انرژی همواره هدفی مهم در توسعة‏ پایدار بوده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان پذیرش فناوری اجاق‏های خورشیدی از سوی عشایر میهمان شهرستان سنقروکلیایی است که با بهره­گیری از روش اقدام‏پژوهی انجام پذیرفته است. این پژوهش شامل دو قسمت اصلی است. در قسمت اول پژوهش، طراحی، ساخت و آزمایش اجاق‏ها در دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی با همکاری دانشگاه صنعتی کرمانشاه انجام شد. پس از حصول اطمینان از کارایی اجاق‏ها، قسمت دوم پژوهش در میان جامعة عشایری انجام گرفت که بخش اصلی تحقیق حاضر است. جامعة مورد مطالعة این پژوهش عشایر میهمان شهرستان سنقروکلیایی هستند که چهار خانوار از تیرة چوپان کارة ایل کلهر را در بر می­گیرند. جمع‏آوری داده‏ها با استفاده از یادداشت‏ها، مصاحبه‏های انفرادی و گروهی، فیلم و صداهای ضبط­شده صورت گرفت و این روند تا رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافت. نتایج حاکی از آن بود که اجاق‏های توزیع­شده مورد استقبال عشایر قرار گرفتند و با استفاده از آن‏ها انواع غذاها را طبخ می‏کردند؛ بنابراین استفاده از اجاق‏های‏خورشیدی می‏تواند بخش مهمی از مشکلات انرژی عشایر را در زمینة پخت­وپز برطرف کند؛ از این رو ضروری است که برنامه‏ریزان توسعه مباحث انرژی‏های تجدیدپذیر را در برنامه‏های توسعة منطقه‏ای و روستایی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها