تخمین دورۀ زمانی بازده سرمایه گذاری بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناس ارشد دانشکدۀ اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

از میان سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش ، با توجه به ارتباطات پیشین و پسین با سایر فعالیت‌های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در دیگر بخش‌ها نیز کمک می­کند. از آنجا که سرمایه­گذاری بلافاصله بازده خود را نشان نمی­دهد و مدت زمانی طول می­کشد تا آثار اصلی خود را آشکار کند، در این مقاله به دنبال شناسایی رفتار سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی طی دورۀ زمانی بازدهی آن هستیم. در این تحقیق با روش تأخیری آلمون به شناسایی بازده کوتاه‌مدت، میان­مدت و بلند­مدت سرمایه­گذاری بخش کشاورزی، با تخمین آثار سرمایه­گذاری بر ارزش افزودۀ این بخش می‌پردازیم. نتایج نشان می­دهد که بازده سرمایه­گذاری در بخش کشاورزی از یک تابع درجه دوم تبعیت می­کند؛ به طوری که بازده آنی منفی بوده، سپس روند افزایشی می‌یابد و پس از سال چهارم، که به طور متوسط بیشترین بازدهی در این سال رخ می­دهد، بازده روند کاهشی به خود می­گیرد و این روند نزولی تا سال ششم ادامه پیدا می‌‌کند و به طور متوسط بازده هر  ریال سرمایه­گذاری بخش کشاورزی طی این دورۀ زمانی بیش از 12 ریال است. همچنین به طور متوسط میزان بازده سرمایه­گذاری بخش کشاورزی از میزان بازده کل کشور و بخش غیرنفتی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها