عوامل مؤثر بر به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

 
هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی عوامل مؤثر بر میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات در تولید سیب در شهرستان ابهر است. جامعة آماری این تحقیق شامل باغداران سیب‌کار شهرستان ابهر در دو بخش مرکزی و سلطانیه (12971 N=) است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر برای نمونه تعیین شدند. نمونه‌گیری با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر چندین تن از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان آشنا به موضوع در مرکز تحقیقات و جهاد کشاورزی منطقه تأیید شد. برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه بالاتر از 75/0 بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌و‌تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات و متغیرهای میزان تحصیلات و سابقة کار رابطة مثبت و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد؛ همچنین بین متغیر وابستة تحقیق با متغیرهای سن، مساحت باغ، میزان تولید، میزان عرضه، مقدار کل ضایعات، سن باغ، ضایعات داشت، ضایعات زمان برداشت و ضایعات پس از برداشت رابطة منفی و معنی­داری در سطح یک درصد وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام‌به‌گام نیز به ترتیب چهار متغیر سن باغداران، دانش باغداران در زمینة عملیات کاهش ضایعات سیب، سن باغ و مساحت باغ وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 2/80 درصد از واریانس متغیر میزان به‌کارگیری عملیات مدیریت ضایعات را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها