تبیین مؤلفه¬های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت¬علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکدة کشاورزی سراوان، گروه ترویج و آموزش کشاورزی

3 استاد گروه ترویج و اموزش کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین مؤلفه­های مدیریتی مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران صورت گرفت. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی (غیر آزمایشی)- پیمایشی به انجام رسیده‌است و جامعة آماری آن شامل 256 نفر عضو هیئت‌علمی پردیس­های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج و ابوریحان) با مراتب علمی مختلف هستند. حجم نمونه­ای به تعداد 100 نفر و براساس فرمول کوکران و با استفاده از نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی انتخاب و مطالعه شد. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق‌ساخته است که از ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با صاحب‌نظران تهیه شده است و روایی محتوایی آن به کمک گروهی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تأیید شد. قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق با تکمیل 30 پرسشنامه و محاسبة آلفای کرونباخ برابر با 86/0 به دست آمد. با توجه به طبیعت داده­ها، از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار/win 15 SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد که شش مؤلفه با تبیین 30/62 درصد واریانس کل با کیفیت تدریس اعضای هیئت­علمی در ارتباطند . مؤلفه­های مدیریتی شامل تدوین و برنامه­ریزی، هماهنگی، تخصص­محوری، ارتباطات کاری، ارزشیابی و سیستم پاداش، به‌ترتیب اهمیت، بیشترین نقش را در تبیین کیفیت تدریس اعضای هیئت‌علمی دارا بودند.

کلیدواژه‌ها