تحلیل اثر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی¬های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

حفظ روابط مشتریان، عرضه­کنندگان و اجتماع از عوامل کلیدی حفظ روابط مثبت کاری در تعاونی­ها به‌شمار می‌رود. چنانچه مالکیت و ساختار تعاونی از پشتوانه و حمایت فرهنگ تعاون برخوردار نباشد، در معرض خطر واژگونی قرار می‌گیرد. بر این اساس تحلیل اثر عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی­های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه، به‌منظور تأکید بر ارتقای آن­ها با استفاده از تحلیل مسیر، هدف تحقیق حاضر بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که با روش پیمایش انجام شد. 220 نفر از اعضای تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل استان کرمانشاه به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای برای نمونة آماری، انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بود که روایی آن براساس پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ 86/0 به‌دست آمد. عوامل مؤثر با روش تحلیل عاملی استخراج شدند و عواملی که در حوزة عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل مدیریتی و عوامل اقتصادی قرار داشتند، با بررسی مسیر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل مسیر مبین اثر مستقیم عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی­های تولیدی، به علاوة آثار غیر مستقیمی از طریق عوامل مدیریتی و اقتصادی است. در مجموع، محاسبة اثر کلی گویای نقش برجستة عوامل فرهنگی- اجتماعی بر موفقیت تعاونی­های تولیدی است.

کلیدواژه‌ها