برآورد مدلهای ارزشگذاری مشروط با انتخاب دو‌گانة دو‌بعدی با استفاده از مدلهای رگرسیونی پروبیت به‌ظاهر نامرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

با وجود مباحث زیادی که علیه استفاده از ارزش‌گذاری مشروط در برآورد ارزش‌های غیر بازاری مطرح می‌شود، این روش بسیار استفاده شده است. از بین روش‌های مختلف استخراج در ارزش‌گذاری مشروط، به روش انتخاب دوتایی (DC)[1] توجه ویژه‌ای شده ‌است. دو نوع روش انتخاب دوتایی وجود دارد: انتخاب دوتایی یک‌بعدی (SBDC)[2] و انتخاب دوتایی دوبعدی (DBDC)[3]. کارایی روش DBDC از روش SBDC بیشتر است. در بیشتر مطالعات ارزش‌گذاری مشروط در ایران، از روش DBDC استفاده شده و تحلیل آن‌ها با استفاده از الگوی لوجیت انجام گرفته است که کارایی روش DBDC را بالا نمی‌برد. هدف این مطالعه تحلیل داده‌های DBDC با استفاده از مدل پروبیت به‌ظاهر نامرتبط است. برای این منظور پرسشنامة ارزش‌گذاری مشروط DBDC برای برآورد تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از گل سوسن چلچراغ طراحی و از سوی 177 سرپرست خانوار در سال 1390 در مرکز استان گیلان تکمیل شد. تحلیل داده‌ها به دو صورت مدل‌های مقید و غیرمقید انجام شد که در مدل مقید محدودیت برابر‌بودن ضرایب متغیرها در دو مدل اعمال شد. نتایج نشان می‌دهد که در مدل مقید تعداد متغیرهای معنی‌دار بیشتر از مدل غیرمقید است؛ همچنین تمایل به پرداخت (WTP)[4] با استفاده از مدل اول (مدلی که متغیر وابستة آن پاسخ به پیشنهاد اول است) و دوم (مدلی که متغیر وابستة آن پاسخ به پیشنهاد دوم است) در مدل غیرمقید به ترتیب 6650 ریال و 6963 ریال و با استفاده از مدل مقید 7225 ریال است. پیشنهاد می‌شود محققان ارزش‌گذاری مشروط در مطالعات خود برای تحلیل داده‌های DBDC به‌منظور دستیابی به برآوردهای کاراتر از مدل‌های پروبیت به‌ظاهر نامرتبط استفاده کنند.
 

کلیدواژه‌ها