اندازه¬گیری و مقایسة¬ درجة¬ توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی در سال¬های 1380 و 1388

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

2 استادیار دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

چکیده

به‌طور کلی، سطح توسعه­یافتگی بخش کشاورزی یک کشور در مناطق مختلف آن یکسان نیست و در این زمینه ناهمسانی و ناهماهنگی به چشم می­خورد. این امر ضرورت مطالعة­ روند توسعه­یافتگی را در میان استان­های یک کشور اجتناب‌ناپذیر می­سازد. هدف این مقاله تعیین و تحلیل سطح توسعة­ بخش کشاورزی و میزان نامتوازن بودن آن در مناطق روستایی استان آذربایجان غربی برای سطوح شهرستان در دو مقطع زمانی 1380 و 1388 است. برای نیل به این هدف 48 شاخص توسعه در بخش کشاورزی تعریف شدند. در این زمینه، ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی همخطی بین شاخص­ها حذف و شاخص­های اولیه به چند فاکتور یا عامل خلاصه و سپس با استفاده از تکنیک تاکسونومی عددی درجة­ توسعه­یافتگی بخش کشاورزی شهرستان­های استان محاسبه و پس از آن میزان نامتوازنی با استفاده از ضریب دوگانگی تعیین و بررسی شد.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که اگرچه سطوح توسعة­ کشاورزی شهرستان­های استان آذربایجان غربی در دو مقطع 1380 و 1388 تنزل داشته، ضریب دوگانگی حاصل مبین بهبود توازن بوده است.

کلیدواژه‌ها