بررسی عوامل تأثیرگذار بر رضایت کشاورزان از شرکت¬های خدمات مشاوره¬ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان

2 کارشناس ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به اهمیت شرکت­های خدمات مشاورره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در توسعة بخش کشاورزی و پایین‌بودن نسبی سطح رضایت کشاورزان از خدمات این شرکت­ها، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت کشاورزان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در شهرستان زنجان است. از نظر روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می‌رود. جامعة آماری تحقیق حاضر شامل تمامی کشاورزانی بود که در دو سال اخیر یک یا چند بار از خدمات مختلف شرکت‌های مستقر در شهرستان زنجان استفاده کرده‌ بودند (2550N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 262 نفر محاسبه شد. برای دستیابی به نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب بهره گرفته ‌شد. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه‌های تهران و زنجان تأیید شد. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای مقیاس­های اصلی پرسشنامه بیشتر از 75/0 بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که رضایت 8/0 درصد از پاسخگویان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در سطح خیلی کم، 7/23 درصد در سطح کم، 5/64 درصد در سطح متوسط، 8 درصد در سطح زیاد و 3 درصد در سطح خیلی زیاد بود؛ همچنین نتایج تحلیل رگرسیون بیانگر آن بود که در حدود 8/58 درصد از تغییرات، میزان رضایت پاسخگویان از شرکت­های خدمات مشاوره­ای، فنی و مهندسی کشاورزی در منطقة تحقیق را سه متغیر نگرش به شرکت­ها، میزان آشنایی با شرکت­ها و سطح تحصیلات تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها