تحلیل ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از تعاون

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی مطالعات اقتصادی- اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده

بررسی ادراک کشاورزان از تعاون می‌تواند به توسعه واقع‌گرایانه این بخش در اقتصاد روستایی کمک کند. هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی، تعیین ادراک کشاورزان از تعاون و عوامل تأثیرگذار بر آن بود. جامعه آماری این تحقیق کشاورزان سرپرست خانوار روستاهای شهرستان کرمانشاه بودند (24391N=) که تعداد 350 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که برای سنجش پایایی و روایی آن، به ترتیب از آلفای کرونباخ و پانل متخصصان استفاده شد. بر اساس یافته‌ها، کشاورزان درک نسبتاً خوبی از تعاون دارند و روحیه تعاون و همکاری برای انجام فعالیت‌های تعاونی را دارا هستند. متغیرهای انسجام اجتماعی، خویشاوندگرایی، اعتماد اجتماعی، درآمد کشاورز، سابقه تعاون و همکاری و آگاهی از ویژگی‌ها و اصول تعاون، 64 درصد از تغییرات ادراک کشاورزان از تعاون را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها