عوامل مؤثر بر به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های کشاورزان

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده

این پژوهش بر پایه روش پیمایش و با هدف بررسی باورها و ادراک گندم‌کاران استان فارس در خصوص به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های زراعی انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه ابتداء به 6 حوزه اقلیمی طبقه‌بندی و سپس نمونه‌گیری تصادفی «طبقه‌ای چندمرحله‌ای» از جمعیت صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از انتساب متناسب (314 نفر از کشاورزان گندم‌کار استان فارس) انتخاب شد. روایی صوری پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها از سوی گروه کارشناسی تایید و پایایی نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0-64/0 برای مقیاس‌های مختلف پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. یافته‌ها نشان از به کارگیری اندک اطلاعات هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های زراعی دارد. این ضعف در مقوله اطلاعات بلندمدت هواشناسی بیشتر محسوس بود. همچنین، یافته‌ها نشان داد در حالی‌که باور ذهنی کشاورزان از سهولت نسبی به کارگیری اطلاعات هواشناسی برای دستیابی به اهداف زراعی برخوردار است، ولی از دید کشاورزان، اطلاعات هواشناسی برای تصمیمات کشاورزی سودمند نیست. کشاورزان، مهم‌ترین موانع به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درک نادرست اطلاعات، و عدم تناسب اطلاعات با حوزه جغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان نموده اند. یافته‌ها روشن ساخت برای بهره‌گیـری از اطلاعات هواشناسی در تصمیم‌گیری‌های زارعی گندم‌کاران استان فارس می‌بایست تلاش وسیعی در راستای ارتقاء سطح دانش و انگیزش کشاورزان صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها