تحلیل عوامل پیش‌برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، تهران،

2 دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل پیش‌برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی ایران انجام گرفته است. به لحاظ روش تحقیق، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق محققین مراکز و مؤسسات تحقیقات ملی کشاورزی (187N=) بود که با استفاده از جدول کرجسی‌ و‌ مورگان تعداد 123 نفر نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که اعتبار(روایی) آن با نظر پانل متخصصان و صاحب‌نظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش عوامل پیش‌برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی در حد مناسب (92/0=?) بود. نتایح کسب شده نشان داد که عوامل پیش‌برنده توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی با استفاده از تحلیل عاملی در 4 دسته اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، تسهیل پژوهش و تحقیق، تأمین و توسعه منابع انسانی، سرمایه‌گذاری و حمایت مالی طبقه‌بندی شد و در مجموع، 3/74 درصد از واریانس را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها