بررسی ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اقتصاد و توسعه کشاورزی

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان می‌دهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین‌ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان می‌دهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت‌دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون‌دلار بوده که حدود 7/764 میلیون‌دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت‌های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها