بررسی نقش فناوری اطلاعات در اثربخشی سازمان‌های دانش محور (مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

نویسندگان

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای کنونی اطلاعات با ارزش‌ترین دارایی هر سازمانی محسوب می‌شود به نحوی که اهمیت فناوری اطلاعات و اثرات آن برای سازمان‌ها به طرز چشمگیری افزایش یافته و رشد و توسعه آن احساس می‌شود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش فناوری اطلاعات دراثر بخشی سازمان‌های دانش محور می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری موردنظر شامل اعضای هیأت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 60 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری در این تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این نوع تحقیق پرسشنامه می‌باشد و تحلیل آماری توسط نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. طرح آماری این تحقیق شامل آزمون t تک متغیره و آزمون t وابسته است. طبق نتایج به دست آمده از آزمون t تک متغیره با test-value=4 (میانگین جامعه آماری مورد بررسی برابر 4 است)، ضرورت به کارگیری فناوری اطلاعات در مواردی همچون تأمین نیازهای علمی و تخصصی دانشگران، بهبود در عملکرد شغلی، افزایش رضایت شغلی، پشتیبانی از مدیران و تأثیر در روند تصمیم‌گیری آنان، توسعه اشکال جدیدی از ساختار سازمانی دارای اهمیت است. با استفاده از آزمون t همبسته، تفاوت معناداری بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود (ضرورت وجود فناوری اطلاعات و میزان موجود امکانات فناوری اطلاعات) سنجیده شد که بین متغیر مستقل و متغیر‌های وابسته رابطه‌های معناداری به دست آمد.

کلیدواژه‌ها