شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در آموزش‌عالی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد استان تهران

نویسندگان

1 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با هدف شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش‎عالی کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی‌ارشد گرایش‌های مختلف کشاورزی شاغل به تحصیل در دانشکده‌های کشاورزی استان تهران بوده است که 250 نفر از آنها از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته‌های این تحقیق می‌دهد که فقدان یا کمبود حمایت دولتی از مشاغل کشاورزی مهمترین مانع برای اشتغال فارغ-التحصیلان در بخش کشاورزی است. ضمن اینکه تحلیل عاملی موانع کارآفرینی در دانشگاه‌ها به دسته‌بندی این موانع در پنج عامل اصلی منجر شد که این عوامل در مجموع 6/61 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. مهمترین عامل شناخته شده در این پژوهش عامل پشتیبانی می‌باشد که به تنهایی 8/17 درصد از واریانس کل را تبیین می‌کند. این عامل دربرگیرنده موانعی مثل کمبود امکانات، تجهیزات و زمین‌های کشاورزی برای کار عملی، کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی بوده است. پس از این عامل به ترتیب عوامل آموزشی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و عامل انسانی بیشترین مقدار واریانس کل را تبیین نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها