بررسی صلاحیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری مورد نیاز ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش بررسی صلاحیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری و تحلیل موقعیت مورد نیاز کارشناسان و ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع‎آوری داده‎ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید گردید استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان رشته‎های علوم تربیتی و ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه‎های تربیت مدرس، شیراز و تهران، پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بهره گرفته شد. مجموع تعداد کارشناسان فعال در امر ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی 140 نفر بود که با استفاده از نمونه‎گیری تناسبی طبقه ای حجم نمونه با روش انتساب متناسب با بزرگی در هرطبقه محاسبه شد و با استفاده از جدول مورگان، 107 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده‎ها با استفاده از نرم‎افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین‎ها (t) و رگرسیون بهره گرفته شده است. در بین صلاحیت‎های حرفه‎ای مطرح شده صلاحیت‎های "برخورداری از دانش روز ارزشیابی" و "مهارت تفسیر داده‎های گردآوری شده" بالاترین اولویت‎های مورد نیاز کارشناسان بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تجربه کاری و میزان شرکت در دوره‎های آموزشی کارشناسان با قابلیت‎های حرفه‎ای تحقیق‎مداری آنان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که عواملی چون میزان شرکت در دوره‎های آموزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیشترین سهم را در زمینه صلاحیت‎های تحقیق‎مداری مورد نیاز کارشناسان دارد و در مجموع توانستند 24 درصد واریانس صلاحیت‎های حرفه‎ای مورد نیاز کارشناسان را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها