بررسی عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، توسعه روستایی

2 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه اصفهان، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

4 دانشگاه گیلان، توسعه روستایی

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی و سنجش عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان استان ایلام نسبت به تولید و توسعه کشت برنج می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کشاورزانی که در سال زراعی 87-1386 در شهرستان شیروان و چرداول به‌طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده‌اند (2550N= ) است. از این میان تعداد 119 نفر به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه‌های آماری این تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع‎آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ی محقق ساخته، بود. برای اطمینان از روایی و پایایی ابزار مورد استفاده از 30 پرسشنامه اولیه استفاده شد. ضرایب به‌دست آمده برای روایی و پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه به‌ترتیب 729/0 و 96/0 محاسبه شد که در مجموع نشان‎دهنده مورد اعتماد و اطمینان بودن پرسشنامه‌ی پژوهش است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‎افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر ضریب همبستگی، آزمون F و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، میزان آب در دسترس، داشتن شغل فرعی، میزان دانش فنی و میزان درآمد بیشترین تاثیر را برنگرش برنج‌کاران منطقه مورد مطالعه نسبت به کاشت و توسعه سطح زیرکشت برنج دارد.

کلیدواژه‌ها