بررسی نگرش کشاورزان سیب‌زمینی‌کار دشت اردبیل نسبت به عملیات کشاورزی پایدار

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اقتصاد کشاورزی

2 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی نگرش کشاورزان سیب‎زمینی‎کار نسبت به عملیات کشاورزی پایدار بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه آن بهره‌‌‌‌‌برداران 24 هزار‌‌ هکتار از اراضی سیب‌‌‌‎زمینی‌‌کاری دشت اردبیل واقع در شهرستان‌های‌ اردبیل، نمین و نیر بوده‎اند. اندازه نمونه شامل 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نمونه‌‌گیری به روش طبقه‌ای انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزی به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با یک مطالعه راهنما (آلفا 87/0) بدست آمد. نتایج نشان داد که پاسخگویان نسبت به اصول کلی پایداری و عملیاتی، نظیر ضرورت حفاظت از آب و خاک، اثرات منفی نهاده‌های شیمیایی کشاورزی، رعایت تناوب زراعی، اثرات زیست‎محیطی عملیات بی‌‌‌‌‌‌رویه کشاورزی و ضرورت حفظ‌ محیط زیست به مثابه اولویت اصلی، نگرش مثبتی داشتند. ولی نسبت به ضرورت کاهش کاربرد فناوری‌های مدرن کشاورزی، کاهش مصرف کودها، سموم و عملیات خاک‌‌‌‌‌‌‌ورزی نگرش منفی داشتند و در مورد سایر عملیات کشاورزی مورد بررسی نگرش متوسطی داشتند. تحلیل همبستگی نشان داد که نگرش پایداری با متغیرهای منابع کسب اطلاعات، مشارکت ترویجی و تحصیلات رابطه مثبت و با متغیرهای سن و تجربه در کشاورزی رابطه منفی معنی‌‌‌داری داشت ولی با متغیرهای مصرف نهاده‌های شیمیایی کشاورزی و شرایط مزرعه رابطه معنی‎داری نداشت که بیانگر تناقض نگرش و عمل آنان است.

کلیدواژه‌ها