نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی

نویسندگان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، توسعه کشاورزی

چکیده

تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و به روش توصیفی ـ همبستگی به بررسی نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان نسبت به اثرات گردشگری روستایی در سال 1388پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش ساکنان مناطق روستایی در روستاهایی بوده‌اند که دارای جاذبه گردشگری بوده و اثرات گردشگری در این روستاها توسط ساکنان درک شده‌اند که حجم نمونه آماری با استفاده از جدول تاکمن 335 و به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. متغیرهای مستقل این پژوهش عبارتند از ویژگیهای فردی و حرفه‌ای ساکنان، میزان ارتباط آنان با گردشگران و وابستکی درآمد آنان به گردشگری، درک اثرات اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی گردشگری است و متغیر وابسته آن نگرش ساکنان نسبت به توسعه فعالیت‌های گردشگری می‌باشد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرها، ارتباط مثبت و معنی داری را بین متغیر نگرش ساکنان با متغیرهای سن، درآمد، میزان وابستگی به گردشگری، میزان ارتباط با گردشگران و درک اثرات را نشان داد.

کلیدواژه‌ها