تحلیل ابزارهای مدیریت ریسک در گاوداری‌های صنعتی شیری شهرستان‎های ارومیه و خوی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل ابزارهای مدیریت ریسک در گاوداری‌های صنعتی شیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل 84 واحد گاوداری صنعتی شیری شهرستان‌های ارومیه و خوی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد 50 واحد انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان و صاحب‌نظران مربوطه تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که از میان ابزارهای مدیریت ریسک به‌کار گرفته شده از سوی واحدهای مورد مطالعه، استفاده از ضدعونی فصلی، استفاده از هدایت پساب‌ها، استفاده از ضد عفونی قبل و بعد از دوشش و استفاده از تمیز کردن بستر دارای بیشترین فراوانی بوده است. نتایج حاصل از آزمون اتا نشان داد که همبستگی بین به‌کارگیری ابزارهای مدیریت ریسک با متغیرهای سکونت در واحد، رشته تحصیلی و شغلی اصلی در شدیدترین حالت قرار داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها نیز نشان داد بین پاسخگویان با وضعیت سکونت در دامداری و رشته ‌تحصیلی مختلف از نظر به‌کارگیری ابزارهای مدیریت ریسک تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها