اندازه‌گیری و تجزیة رشد بهره‌وری تولید گندم آبی کشور: مقایسة روش‌های روند زمانی، شاخص عمومی و شاخص دیویژیا

نویسندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اقتصاد و توسعه کشاورزی

چکیده

در این پژوهش اندازه‌گیری و تجزیة رشد بهره‌وری با استفاده از دو روش "روند زمانی" و "شاخص عمومی" برای گندم آبی کشور طی سال‌های 86-1381 صورت گرفته است. سپس رشد بهره‌وری محاسبه‌شده بوسیلة روش روند زمانی و شاخص‌عمومی با رشد بهروری بدسـ‌ت‌آمده بوسیلة "شاخص دیویژیا" برای استان‌های کشور و سال‌های مورد مطالعه مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش شاخص عمومی، مقادیر نزدیکتری را نسبت به روش روند زمانی با شاخص دیویژیا دارد. بنابراین، استفاده از این شاخص در تعیین رشد بهره‌وری در روش پارامتری نتایج قابل مقایسه‌تری با نتایج شاخص دیویژیا فراهم می‌کند و استفاده از آن در پژوهش‌ها مناسب‌تر می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تغییرات تکنولوژی در طی سال‌های مطالعه برای گندم دارای پیشرفت بوده و بازده‌ مقیاس افزایشی در تولید گندم کشور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها