کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری- مطالعة موردی جنوب استان تهران

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 67-76

10.22059/ijaedr.2013.36069

سید هاشم امینی؛ احمدرضا یزدانی؛ امیرحسین چیذری؛ پژمان اعلائی بروجنی؛ حامد رفیعی


ارزیابی عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از نظر بهره‌وری سرمایه

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

حبیب اله سلامی؛ زهره شعبانی؛ سیدکاظم صدر