نویسنده = Omid Sharifi
بررسی عوامل موثر بر مشارکت آب‌بران در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی‌ زیر سد جیرفت

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 231-240

10.22059/ijaedr.2012.30470

امید شریفی؛ روح اله رضایی؛ سعید غلامرضایی؛ ناصر برومند


بررسی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشت گلخانه ای در منطقه جیرفت و کهنوج

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 143-152

امید شریفی؛ روح اله رضایی؛ ناصر برومند


تحلیل نگرش شهروندان کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

2-41، شماره 1، خرداد 1389

حسین شعبانعلی فمی؛ جواد قاسمی؛ راحیل ملکی پور؛ امید شریفی