اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد حیدری

معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

ahaidariut.ac.ir
02632205807
0000-0001-8110-1003

h-index: 16  

سردبیر

حمید موحد محمدی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

hmovahedut.ac.ir
32246355
0000-0003-3101-1848

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

حمید موحد محمدی

استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ، دانشگاه تهران، کرج

hmovahedut.ac.ir
0000-0003-3101-1848

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حسین آزادی

دکترای آموزش و ترویج کشاورزی و دکتری لندیوز دانشیار دانشگاه هامبورگ آلمان و دانشگاه گنت بلژیک

hossein.azadiugent.be
0000-0002-5108-1993

h-index: 56  

Bio

Dr. Hossein Azadi is a senior researcher at the socio-economic group (SEG) of the Department of Geography since 2010. His research focuses mainly on "Land and Food " policies in which he tries to understand the impacts of land governance, land tenure and property rights on agrarian change and food security using political economy theory and mixed-method (quantitative & qualitative) approach.

اعضای هیات تحریریه

حبیب الله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران استاد اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

hsalamiut.ac.ir
0000-0002-6277-5843

h-index: 12  

سعید یزدانی

استاد اقتصاد کشاورزی،‌ دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

syazdaniut.ac.ir
09121674771
0000-0002-9403-9963

h-index: 7  

محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز استاد اقتصاد کشاورزی،دانشگاه شیراز

bakhshodehhotmail.com
0000-0001-8217-3535

h-index: 12  

باب الله حیاتی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

hayati-bmailinator.com
0000-0002-2937-3623

داریوش حیاتی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

hayatimailinator.ac.ir
0000-0002-1420-6187

ناصر شاهنوشی

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

shahnoushimialinator.com
0000-0001-5757-8311

شاپور ظریفیان

دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی،‌دانشگاه تبریز دانشیارترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تبریز

zarifiantabrizu.ac.ir
0000-0001-6860-6728

علی اسدی

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

aasadiut.ac.ir
0000-0001-8461-6352

خلیل کلانتری

مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی،‌دانشگاه تهران، کرج، ایران

khkalanut.ac.ir
0000-0001-6870-0941

احمد رضوانفر

ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دانشگاه تهران، کرج، ایران

arezvanut.ac.ir
0000-0001-8320-791X

بهمن خسروی پور

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده‌ی مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران

b.khosravipourgmail.com
0000-0003-4898-1082

شهلا چوبچیان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

shchoobchianmodares.ac.ir
0000-0003-2750-1094

غلامحسین عبداله زاده

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

abdollahzade1gmail.com
0000-0002-5540-0760

کریم نادری مهدی

گروه توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

knaderygmail.com
0000-0001-9665-6765

کارشناس نشریه

معصومه کریمی رزکانی

کارشناس نشریه

ijaedrgmail.com
32246355

مدیر داخلی

منیره کریمی رزکانی

دانشگاه تهران

mnrkarimiut.ac.ir